Knowledge Management (ISO 30401 Guideline of Organization)

แนวทางการสร้างองค์ความรู้ในองค์กรตาม ISO 30401

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้บรรลุเป้าหมาย องค์กรไหนที่มีระบบการจัดการความรู้ที่ดีจะช่วยทำ ให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานได้ง่าย นอกจากนั้นยังช่วยให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านช่องทางต่างๆ  เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้มีเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการจัดการความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. ทราบความสำคัญ ประโยชน์ หลักการของมาตรฐาน ISO 30401:2018
  2. ทราบข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 30401:2018 และการนำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรได้
  3. เข้าใจสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 30401:2018 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย