TRIZ concept for Innovation

การสร้างนวัตกรรมโดยหลักการของ TRIZ

TRIZ เป็นทฤษฎีที่พูดถึงกระบวนการการแก้ปัญหา เครื่องมือต่าง ๆ และฐานความรู้ที่ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อค้นหาคำตอบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมาย หลักการ วิธีการของความขัดแย้ง และ TRIZ
  • เพื่อให้นำเอาหลักการของ TRIZ ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้