Strategy Thinking

การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการวางแผน กลยุทธ์แบบบูรณาการ
  • เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการที่สำคัญในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต
  • เพื่อให้มีทักษะในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ