Quality Control for New Purchasing Staff

คุณภาพสร้างได้สำหรับจัดซื้อมือใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ให้ความรู้เบื้องต้นงานจัดซื้อ พร้อมความรู้เทคนิคแง่มุมอื่นที่จำเป็นและเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้งานจัดซื้อรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังนำไปต่อยอดจากพื้นฐานความรู้นี้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม ขึ้นในเชิงลึกและกว้างมากขึ้น