Project Management for Manager 4.0

การบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร 4.0

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เข้าใจหลักการออกแบบ วางแผน และบริหารโครงการอย่างเป็นระบบครบทุกขั้นตอน
  • พัฒนาทักษะการบริหารทรัพยากร ต้นทุน คุณภาพของผลงาน และความเสี่ยงตลอดโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวางแผนและบริหารโครงการให้สำเร็จตามกำหนดเวลา
  • ประยุกต์ใช้โครงการหรืองานที่ผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบและนำเสนอโครงการกับผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ