New Normal Team Building

ทักษะการทำงานเป็นทีมยุค 5G

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเรียนรู้ในเรื่องการทำงานเป็นทีม
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพลักษณ์ใหม่ๆของภาวะผู้นำในยุคใหม่
  3. ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวคิดเชิงบวก มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ