Leadership skill 4.0

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน การบริหารจัดการงาน รวมถึงการจัดการคน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น