Fundamentals of Acceptance Sampling

หลักการสำหรับการสุ่มตัวอย่าง

วิธีของการสุ่มตัวอย่างช่วยในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง

สิ่งนี้เป็นวิธีการทางสถิติซึ่งช่วยควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการทดลองของกลุ่มตัวอย่างเพื่อตัดสินใจ ถ้าหากสัดส่วนของจำนวนสถิติมีลักษณะที่ผิดปกติมากเกินอัตราส่วนที่กำหนด ซึ่งจะได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธโดยวิธีการนั้น

ณ สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.) คุณจะได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำอย่างเต็มที่จากวิทยากรระดับโลกของสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.) ในการจัดการและการเรียนรู้ของคุณผ่านการปฏิบัติการพื้นฐาน วิธีการที่ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลาง การเกิดผลลัพธ์ในการยกระดับการเก็บรักษา และการประยุกต์ใช้ในองค์กรของคุณ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ:

  • รู้ถึงประโยชน์ของแผนในการสุ่มตัวอย่าง
  • มีความมั่นใจในการเลือกแผนที่ถูกต้องให้กับองค์กรของคุณ