Effective Root Cause Analysis (RCA)

การวิเคราะห์รากเหตุของปัญหา (RCA)

เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดซ้ำด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

คุณจะสามารถ:

  • บ่งชี้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เผชิญในการดำเนินงานประจำวันของคุณและสามารถใช้ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจในการจัดการกับปัญหาได้
  • เข้าใจรูปแบบ นิยาม และกระบวนการของการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยใช้เทคนิค SURF
  • เข้าใจและแยกแยะประเภทของสาเหตุของปัญหาที่พบ
  • ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในกระบวนการของการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ