Effective Inventory Management and Logistics for Cost Reduction

การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  •  ทราบถึงหลักการขนส่งสินค้า
  •  ทราบถึงความสำคัญของการขนส่งสินค้า
  •  ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในการขนส่งสินค้า
  •  ทราบถึงการใช้ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการทำงาน
  •  ทราบถึงวิธีการลดต้นทุนของการขนส่งสินค้า
  •  ทราบถึงการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  •  ทราบถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน