Develop New Gen Y Manager

พัฒนาผู้จัดการรุ่นใหม่ GenY ให้เก่งงานและเก่งคน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • ให้เข้าใจถึงความสำคัญ ความคาดหวัง และบทบาทของการเป็นผู้จัดการที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
  • เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเป็นสุดยอดผู้จัดการที่สามารถกระตุ้นและผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีประสิทธิผล