Daily Management for Production Supervisor

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ