Assignable and Monitoring technique

เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม:

  1. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน
  2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
  3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกันอันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น