Advanced Process Improvement Training Course

การปรับปรุงกระบวนการขั้นสูง

สำหรับองค์กรจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกขนาด แนวคิดเกี่ยวกับ 'การปรับปรุงกระบวนการ' เป็นแนวคิดที่คุ้นเคย จากวงจร "plan-do-check-act" ของมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ (MS) ไปจนถึงกรอบการทำงาน เช่น ลีนและซิกส์ซิกมา แนวคิดที่ว่าองค์กรควรมองหาโอกาสในการปรับปรุงอยู่เสมอคือหลักการพื้นฐานสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการแก้ปัญหา ปรับปรุง และจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

เป็นหลักสูตรฝึกอบรม 5 วันแบบอินเทอร์แอกทีฟและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งจะมอบประสบการณ์ตรงให้กับคุณเกี่ยวกับ:

  • แนวทาง เครื่องมือ และเทคนิคขั้นสูงสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ ทำให้คุณสามารถปรับใช้เฟรมเวิร์กที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรของคุณ
  • ทักษะความเป็นผู้นำที่สามารถช่วยคุณพัฒนาและนำทีมเพื่อปรับปรุงภายในองค์กรของคุณ

หลักสูตรนี้มีกรณีศึกษาซึ่งมีมุมมองที่มี 'คุณภาพ' รวมทั้งยังมีเครื่องมือและเทคนิคที่ครอบคลุมระหว่างการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการหรือมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ (MS) อื่น ๆ  ได้ และรวมถึง:

Problem-solving tools: การทำความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นและมีข้อมูลประกอบมากขึ้น โดยมีข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลสนับสนุน การเขียน 'Problem Statement' จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นในการวิจัยและสร้างโครงการที่มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางมากขึ้น

Root cause analysis: โดยการถามคำถามซ้ำ ๆ ว่า "ทำไม" (5 Why Technique) คุณสามารถจัดการความซับซ้อนของประเด็นต่าง ๆ ที่อาจนำไปสู่สาเหตุของปัญหาได้ คุณจะสามารถค้นหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการหาสาเหตุที่แท้จริง พัฒนาการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อกำจัดปัญหา และดำเนินการแก้ไขอย่างถาวร

Analytical tools: มีกระบวนการและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งอาจมีปริมาณข้อมูลที่ต่างกันจำนวนมากจะสามารถทำให้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น เพื่อเข้าถึง Decision Point ได้อย่างชัดเจน ในฐานะที่เป็น Linear Model of Analysis สามารถใช้ Time Series Method เพื่อระบุแนวโน้มได้

เครื่องมือและเทคนิคอื่น ๆ รวมถึง '5 ส.' วิธีการกำหนดมาตรฐานกระบวนการ ความสมดุลของกระบวนการ ความเร็วในการผลิต (Takt Time) และ TOC; แผนที่สายธารคุณค่า (VSM); Xbar-R Charts; ค่าดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ (Cp, Cpl, Cpu, Cpk) การวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนภูมิต้นไม้ (FTA) และการวิเคราะห์ความเห็นพ้องของข้อมูลแบบนับ (AAA)

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ:

  • แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์กระบวนการที่เกี่ยวข้องและการปรับปรุงกระบวนการ
  • ประเมินสมรรถนะของกระบวนการได้อย่างถูกต้องและดำเนินการปรับปรุงอย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น
  • ใช้โครงการและวิธีการปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมั่นใจ
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่สำคัญและเตรียมพร้อมเพื่อระบุและมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
  • เชื่อมโยงเทคนิคการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพกับระบบการบริหารจัดการ (MS) และการวางแผนการดำเนินการแก้ไข
  • พัฒนาอย่างมืออาชีพ
  • เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานผ่านการประยุกต์ใช้วิธีการ Rapid Improvement Events