เทคนิคการตรวจประเมินจากผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน

Supply Chain Management & 2nd Party Audit Technique

การจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่จะส่งผลต่อการทำให้บรรลุผลลัพธ์ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยเหตุผลนี้ การควบคุมงานจัดซื้อจัดจ้างจึงมีส่วนสำคัญ หลักสูตรเทคนิคการตรวจประเมินจากผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทานนี้ จะเน้น วิธีคิด แนวทางการจัดการ และเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในการพัฒนาการตรวจประเมินงานจัดซื้อ จัดจ้างผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับ ISO 37500:2014 ได้

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ การต้อนรับและบทนำ
 • เป้าหมายของหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ และโครงสร้างของหลักสูตร
 • การตรวจประเมินบุคคลที่สอง
 • ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า (CSRs)
 • ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินบุคคลที่สอง
 • กระบวนการผลิตโดยทั่วไป
 • ผังการไหลของกระบวนการ
 • ความเสี่ยงของกระบวนการ
 • แผนควบคุม
 • สิ่งที่ต้องมองในระหว่างการตรวจประเมิน
 • สถานการณ์การตรวจประเมินบุคคลที่สอง (กรณีศึกษา)