Lean ระบบ ISO 9001:2015

Lean ระบบ ISO 9001:2015 (ปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพด้วยลีน)

imageqjeuw.png

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ระบบลีน (Lean) vs ข้อกำหนดISO 9001
 • ระบบลีน (Lean) vs ข้อกำหนด ISO 9004
 • Lean ระบบเอกสาร QMS เพื่อลดความเทอะทะ กำจัดเอกสารที่ไม่จำเป็น
 • เทคนิคการควบรวมระบบ Lean เข้าสู่ระบบ QMS
  • นโยบาย
  • โครงสร้างองค์กร
  • อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
  • KPI
  • ระบบการอบรม/Job Breakdown/TWI
  • ระบบการติดตามสมรรถนะ
  • ระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่สนองต่อสมรรถนะการแข่งขันขององค์กร
 • การ Lean กระบวนการ QMS
  • การสูญเปล่ากับการวางแผนและควบคุมการผลิต
  • การสูญเปล่ากับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • การลดการสูญเปล่าในการควบคุมบันทึก
  • การลดการสูญเปล่าในการทบทวนฝ่ายบริหาร
  • การลดการสูญเปล่าในกิจกรรมการแก้ไขป้องกัน
  • การลดการสูญเปล่าในการตรวจติดตามภายใน