CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 Lead Auditor Training Course (17955)

หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้รับการรับรองโดย IRCA การพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการตรวจประเมินอย่างเต็มรูปแบบของระบบการจัดการด้านคุณภาพขององค์กร (QMS) มาตรฐาน ISO 9001:2015

เพิ่มความเชื่อมั่นในการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยเทคนิคการปฏิบัติดีที่สุด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของท่านเพื่อรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการแปรเปลี่ยนทักษะของผู้ตรวจประเมินที่มีอยู่สู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 รวมถึงเพิ่มความเชี่ยวชาญของท่านเพื่อนำไปสู่การพัฒนาของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ท่านจะได้เข้าใจหลักการ และการปฏิบัติที่สำคัญของการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 19011 "แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ" การใช้วิธีแบบ step-by-step นี้ ท่านจะได้รับการแนะนำผ่านกระบวนการตรวจประเมิน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการติดตามผล ตลอดเวลา 5 วัน ท่านจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการและนำไปสู่การประสบความสำเร็จของการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพ เรียนรู้ที่จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อการรับรองโดยบุคคลที่สาม ท่านจะได้เรียนรู้ทักษะในการวางแผน การดำเนินการ การรายงาน และการติดตามผล การตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและช่วยเพิ่มประสิทธิผลของสมรรถนะโดยรวมขององค์กร

imageseosf.png

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ระบุจุดมุ่งหมายและผลประโยชน์ของการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015
  • ตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับการประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมิน
  • การวางแผน การดำเนินการ และการติดตามผลการตรวจประเมินที่เพิ่มมูลค่าที่แท้จริง
  • จับหลักการประยุกต์ใช้ความคิดตามระดับความเสี่ยง (risk-based thinking) การเป็นผู้นำ (leadership) และการจัดการเชิงกระบวนการ (process management)
  • เข้าถึงเทคนิคใหม่ล่าสุดของผู้ตรวจประเมินแลการนำไปใช้อย่างเหมาะสม
  • สร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียโดยนำกระบวนการและการจัดการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดล่าสุด
  • บรรลุถึงข้อกำนดของการฝึกอบรมของ IRCA