การบริหารความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015

Risk Management for ISO 9001:2015

หลักการของระบบการจัดการใหม่ตาม ISO 9001:2015 ได้มีการกำหนดหลักการพื้นฐานคือแนวคิดเชิงความเสี่ยง โดยองค์กรต้องตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการความเสี่ยงเพื่อจะได้ประโยชน์จากการใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ

หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล ISO 31000 ของ BSI จะแนะนำหลักสูตรผ่านการพัฒนากรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยผมผสานแนวทางการจัดการความเสี่ยงตาม ISO 31000 กับหลักการของข้อกำหนด ISO 9001:2015 และเมื่อจบหลักสูตรนี้ จะสามารถใช้หลักการของการบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรและดำเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อการประยุกต์กับระบบการบริหารจัดการคุณภาพตาม ISO 9001:2015 หลักสูตรการบรรยายอภิปราย การแลกเปลี่ยนความเห็นและการได้ลงมือทำแบบฝึกหัดจะทำให้ผู้เข้าอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ให้ท่านสามารถระบุ กำหนด การจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามกรอบมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ISO 9001:2015 ได้ทั้ง 3 ระดับ 

  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk
  2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
  3. ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ (Product Risk)