ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001

Key Performance Indicator (KPI) for ISO 9001

ในการนำระบบบริหารไปปฏิบัติใหม่ให้มีประสิทธิผลไม่ว่าระบบบริหารนั้นจะได้รับการรับรองกับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 หรือไม่ก็ตาม การมีดัชนีเกณฑ์ชี้วัดและกระบวนการติดตามการประเมินผลเป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหารจัดการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการกำหนด ดัชนีวัดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและการมองภาพรวมการประเมินผล การปฏิบัติงานทั้งระบบขององค์กร ตลอดจนประโยชน์ของการประเมินผล การปฏิบัติงานที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนด ออกแบบ และระบุดัชนีวัดสมรรถนะการปฏิบัติงาน KPI ที่สามารถวัดได้ พร้อมแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อการสนับสนุนต่อ วิสัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ กำหนดวิธีการและเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูล เพื่อประเมิน เป้าหมายการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง KPI และสามารถทบทวน ผลการปฏิบัติจาก KPI ที่ตั้งไว้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง