ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิผล

Effective Quality Management Representative (QMR)

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพนับว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดทำและควบคุมระบบให้มีประสิทธิผล ดังนั้นบุคคลากรที่ทำหน้าที่ตัวแทนฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทราบหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อกำหนดเชิงลึก วิธีการจัดทำและบริหารโครงการ รวมถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์ก