การจัดการการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Effective Corrective Action and Preventive Action Management (CAPA)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เรียนรู้หลักการจัดการการแก้ไขและการป้องกันอย่างมีประสิทิภาพ CA / PA
  • สามารถวางแผนการดำเนินการแก้ไข และการเขียนรายงานปัญหาได้อย่างถูกต้อง
  • วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการปฎิบัติการแก้ไขและป้องกัน