การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ (Document Control)

Document Control for Management System

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงโครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการ
  • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการในการจัดทำเอกสารในรูปแบบของการเขียนพรรณนาและรูปแบบของการเขียน Flow Chart
  • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการอนุมัติเอกสาร การระบุสถานะใน การเปลี่ยนแปลง การควบคุมการแจกจ่าย การควบคุมเอกสารจากภายนอกและ การควบคุมเอกสารที่ไม่ใช้งาน
  • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจวิธีการควบคุมในการชี้บ่ง การจัดเก็บ การป้องกัน การนำออกมาใช้ ระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทำลายบันทึก
  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงแนวทางในการควบคุมเอกสารและบันทึกโดย ระบบ Hard Copy และระบบ Electronic Media