การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าสำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015

Customer Complaint Management

ในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001 นั้นองค์กรจะต้องมุ้งเน้นลูกค้าเป็นหลัก เพื่อที่จะวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์/บริการไปสู่ตลาดภายนอก ลูกค้านับว่า เป็นสิ่งสำคัญ การที่จะทำให้ลูกค้าหันกลับมาใช้บริการ หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ต้องสร้างความพอใจให้ลูกค้า แต่อย่างไรก็ตามการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาจจมีข้อบกพร่องที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ จึงร้องเรียนมายังองค์กร ฉะนั้นองค์กรจะต้องขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไป และป้องกันไม่เกิดซ้ำขึ้นอีก  

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ลักษณะของความต้องการของลูกค้า         
 • ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อองค์กร          
 • สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียน     
 • การกำหนด KPI ของข้อร้องเรียนลูกค้า     
 • การกำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า       
 • วิธีการปฎิบัติเมื่อลูกค้ามีการร้องเรียน        
 • เทคนิคการสื่อสารข้อร้องเรียนจากลูกค้าภายในองค์กร  
 • การค้นหาปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน                 
 • การตรวจสอบและทบทวนการแก้ไขและป้องกัน  
 • เทคนิคการสื่อสารการแก้ไขป้องกันข้อร้องเรียนกลับไปยังลูกค้า
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ