การกำหนด Competency ในมาตรฐาน ISO 9001

Defining Key Competencies for ISO 9001

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับนำ Competency มาใช้ในองค์กร
  • เพื่อแนะนำเทคนิคและวิธีการนำ Competency มาใช้
  • พัฒนามุมมอง ในด้านการนำ Competency มาใช้
  • เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถทำงานประสานกับแผนกอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ