ผู้ตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO 50001:2018

(Internal Auditor for ISO 50001:2018)

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.) จะสอนคุณเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นที่ผู้ตรวจประเมินภายใน ซึ่งหลักสูตรนี้จะรวมถึงการอธิบายข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) และวิธีการตรวจสอบของผู้ตรวจประเมิน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 50001 เอกสาร EnMS และวิธีการตรวจสอบแต่ละข้อกำหนด 

เนื้อหาของหลักสูตร

  • จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์และโครงสร้างของหลักสูตร
  • โมดุล 1: ISO 50001:2018
  • โมดุล 2: แนวทางในการตรวจประเมินระบบบริหาร ISO 19011
  • โมดุล 3: การวางแผนการตรวจ
  • โมดุล 4: การทำการตรวจ
  • โมดุล 5: รายงานการตรวจ
  • โมดุล 6: การปิดการตรวจ