แนะนำข้อกำหนดด้านการจัดการพลังงานเบื้องต้นมาตรฐาน ISO 50001:2018

(Introduction ISO 50001:2018 and Requirement)

ความเข้าใจและความตระหนักของพนักงาน ช่วยทำให้การจัดทำระบบการจัดการพลังงานประสบความสำเร็จและก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานของการจัดการ พลังงานและการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งเกิดความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 50001

เนื้อหาของหลักสูตร

 • จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์และโครงสร้างของหลักสูตร
 • คำศัพท์และคำจำกัดความ
 • ระบบการจัดการพลังงานคืออะไร (EnMS)
 • ทำไมระบบการจัดการพลังงานจึงมีความสำคัญต่อองค์กร
 • ความเข้าใจเบื้องต้นและความเป็นมาของ ISO 50001:2018
 • คำศัพท์และคำนิยามที่ใช้อื่น ๆ
 • ความเสี่ยงและโอกาศ
 • หลักการและแนวคิดของ ISO 50001:2018
 • บริบทขององค์กร (Clause 4)
 • ความเป็นผู้นำ (Clause 5)
 • การวางแผน (Clause 6)
 • สนับสนุน (Clause 7)
 • การดำเนินงาน (Clause 8)
 • การประเมินสมรรถนะ (Clause 9)
 • การปรับปรุง (Clause 10)