การประยุกต์ใช้ ISO 22301 ตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุวิกฤตระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS) หรือ ISO 22301 ไม่เพียงแต่เอื้ออำนวยประโยชน์ในการปกป้องชื่อเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรักษากลุ่มลูกค้าขององค์กรนั้น ๆ แต่ก็ยังสามารถยกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้ทัดเทียมและได้เปรียบในตลาด

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้ที่มีขอบเขตความรับผิดชอบต่อการลงมือปฏิบัติตามระบบการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCMS รวมถึง

  • ที่ปรึกษาและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปฏิบัติงาน สารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
  • ผู้ที่ปฏิบัติงานระบบบริหารงานและเห็นว่าการ implement ระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS) เป็นเรื่องใหม่
  • ผู้ที่สนใจที่จะหาข้อมูลการ implement ระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่อง (BCMS)

เนื้อหาหลักสูตร

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุวิกฤตระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ(BCMS) หรือ ISO 22301 ไม่เพียงแต่เอื้ออำนวยประโยชน์ในการปกป้องชื่อเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรักษากลุ่มลูกค้าขององค์กรนั้นๆ แต่ก็ยังสามารถยกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้ทัดเทียมและได้เปรียบในตลาด

ทุกๆ จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จเริ่มจากการปฏิบัติตามแผนการระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS) หากมีระบบการดำเนินการที่ดี องค์กรจะมีแนวทางการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานในระดับสากลซึ่งมีประสิทธิภาพในการสร้างความยืดหยุ่นและช่วยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิดได้ อีกทั้งยังประหยัดเวลาและต้นทุนโดยการลดขั้นตอนและลงมือทำในสิ่งจำเป็นก่อน ณ เวลานี้คุณมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดในสิ่งที่คุณกำลังปฏิบัติ จะปฏิบัติเมื่อไร และ ทำได้อย่างไร

ในหลักสูตรนี้ ทีมงานผู้สอนซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนำวิธีการที่จัดทำอย่างเป็นระบบ ก้าวต่อก้าว หรือ ที่เรียกกันว่า step by step approach มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในกระบวนการปฏิบัติ

ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22301 ได้ชี้แนะในเรื่องของมุมมองและทัศนคติในการปฏิบัติ และในจุดต่างๆ ที่องค์กรพบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไข

จากการอภิปราย (class discussions) และ กิจกรรมที่จัดทำร่วมกันเป็นกลุ่ม (group activities) และแบบฝึกหัดต่างๆ ทางคุณจะได้พัฒนาในเรื่องของการนำทักษะ ความรู้ มาปฏิบัติและ ประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  • ปกป้ององค์กรจากอุบัติการณ์และทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงที่ไม่ได้คาดการณ์
  • เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในองค์กร
  • เพิ่มความชำนาญในเรื่องระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจมาตรฐาน ISO 22301
  • สร้างความมั่นใจในการลงมือปฏิบัติตามระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ BCMS

ราคานี้รวม

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
  • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร