CQI and IRCA Certified BCMS ISO 22301:2019 Lead Auditor Training Course (Course Number 2299)

ท่านอาจมีความคาดหมายว่าองค์กรจะสามารถวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือกับ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยมีหลักสูตรระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจตาม มาตรฐาน ISO 22301 หน่วยงานสามารถสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการดำเนินการปฏิบัติการใน สภาวะวิกฤตโดยไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงัก โดยหลักสูตรนี้จะเป็นเพิ่มความมั่นใจของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้ที่มีขอบเขตความรับผิดชอบต่อการลงมือปฏิบัติตามระบบการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCMS รวมถึง

  • ที่ปรึกษาและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปฏิบัติงานสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
  • ผู้นำและผู้ตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกในมุมของมุมการบริหารจัดการ ที่ยังใหม่ในเรื่องของการบริหารงาน Business Continuity และผู้ตรวจประเมิน
  • ผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตร

ท่านอาจมีความคาดหมายว่าองค์กรจะสามารถวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือกับ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยมีหลักสูตรระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจตาม มาตรฐาน ISO 22301 หน่วยงานสามารถสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการดำเนินการปฏิบัติการใน สภาวะวิกฤตโดยไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงัก โดยหลักสูตรนี้จะเป็นเพิ่มความมั่นใจของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้ถึงขีดสุดในระบบบริหารงานการจัดการความต่อ เนื่องในการดำเนินธุรกิจ หน่วยงานต่างๆ พึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 222301 อย่างละเอียดถึ่ถ้วนถึงแนวทางต่างๆ เพื่อที่จะเพิ่มความมั้นใจว่าธุรกิจจะสามารถยืนหยัดในช่วงวิกฤตต่างๆ ได้

หลักสูตรนี้จะช่วยในการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นแก่การนำทีมการตรวจ สอบระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS) โดยเน้นจากหลักการปฏิบัติในการตรวจประเมินอิสระ หลักสูตรดังกล่าวเน้นการใช้การอภิปรายในชั้นเรียน (class discussion) และการจัดทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม (Group activities) และการจัดทำแบบฝึกหัดต่างๆ เป็นแนวทางในการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 222301

การวางแผน จากผลลัพธ์ที่ได้จากรายงานต่างๆ

ประโยชน์ของหลักสูตร

  • เพื่อสร้างประสิทธิภาพระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ BCMS ให้กับหน่วยงานของทางคุณ
  • เพิ่มความมั่นใจลูกค้าของหน่วยงานของท่าน
  • เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน
  • บริหารทีมงานผู้ตรวจประเมิน
  • เตรียมความพร้อมในด้านของการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 222301
  • ปฏิบัติตามการตรวจประเมินอิสระ
  • พัฒนาทักษะและความชำนาญการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 222301 และหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน

รวมถึง

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้