การประยุกต์ใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR)

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดของ GDPR และวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ