How to Maintain and Audit GDPR Compliance

เรียนรู้วิธีรักษาความสอดคล้องของ GDPR ในองค์กรของคุณและบทบาทของการตรวจสอบในการรับรองนโยบายและการปฏิบัติตาม 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของ Data Protection Officer (DPO) หรือ Data Protection Lead (DPL) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR)
  • ตระหนักถึงความต้องการของ GDPR ในระยะยาวที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางธุรกิจในแต่ละวันของคุณ
  • ระบุปัจจัยสำคัญในการรักษาจุดยืนการปกป้องข้อมูลที่สอดคล้องกับ GDPR
  • บูรณาการกิจกรรมการกำกับดูแลที่จะช่วยให้องค์กรของคุณในการรักษาปฏิบัติตาม
  • ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการสื่อสารและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
  • จัดการกิจกรรมการตรวจสอบการป้องกันข้อมูล