Introduction to Life Cycle Assessment: LCA

หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เข้าใจวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • เตรียมความพร้อมองค์กรสู่การจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ และฟุตพรินต์ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ