การคำนวณค่าคาร์บอนฟุตปริ้นต์ขององค์กร

Carbon Footprint of Organization Calculation

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การที่เรามีความเข้าใจในหลักการสำหรับการวัดปริมาณ และการรายงานผลการปลดปล่อย การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร สำหรับองค์กรที่จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จะช่วยให้สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมขององค์กร สามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญและหาแนวทางเพื่อลดขนาดของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก อาจนำไปใช้เพื่อเป็นรายงานหรือนำเสนอกับลูกค้า หรือองค์กรอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลง ซึ่งในส่วนภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะ :

  • เข้าใจวิธีการเก็บข้อมูล การกำหนดขอบเขต และการคำนวณนำมาประยุกต์ในองค์กรได้
  • ฝึกทักษะในการจัดทำรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจก และการรายงานค่าคาร์บอนฟุตปริ๊นต์ขององค์กรได้