คณะกรรมาธิการบอร์ด

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านการเงินของกลุ่ม บริษัท แนะนำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการตรวจสอบผลประกอบการประจำปีเมื่อพิจารณาเรื่องการเลี้ยงดูจากผู้สอบบัญชีและผู้กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในที่ดำเนินการโดยกลุ่ม BSI

คณะกรรมการประกอบไปด้วย Anthony Lea (ประธานกรรมการ), Sir David John and Keith Clarke (กรรมการ) and Pat Chapman-Pincher กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินในการเข้าร่วมตามความเหมาะสม 


คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของการจ้างงานของผู้บริหารรวมทั้งการให้แรงจูงใจและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการประกอบด้วย Keith Clarke (ประธานกรรมการ), Sir David John, Anthony Lea and John Regazzi (กรรมการ), Pat Chapman Pincher (ที่ปรึก) กับผู้บริหารระดับสูงในการเข้าร่วมตามความเหมาะสม


คณะกรรมการการเสนอชื่อ

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกและข้อเสนอแนะของการแต่งตั้งกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการประกอบด้วย Sir David John (ประธานกรรมการ), Sir David Brown, Keith Clarke, Thomas Gorrie, Anthony Lea, John Regazzi (กรรมการ) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการเสริมสร้างใส่ใจกลุ่ม BSI ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและ
โปรแกรมการใช้งานที่มีต่อแนวทางของ ISO 26000

คณะกรรมการประกอบไปด้วยโทมัส Thomas Gorrie (ประธานกรรมการ), Sir David John, Sir David Brown, John Regazzi (กรรมการ) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร