Podmínky použití

Úvod

Děkujeme Vám za návštěvu našich webových stránek. Jedná se o stránky vlastněné British Standards Institution (BSI) se sídlem Velké Británii, 389 Chiswick High Road, Londýn, W4 4AL. BSI je společnost vytvořena na základě Královské Výsady.

Používáním našich stránek souhlasíte s následujícími podmínkami. Jsou stejně právně platné v případě, když nám sdělíte Vaše osobní údaje, stejně jako když nám tyto údaje nejsou známé. Prostudujte si naše podmínky a nepoužívejte náš web, pokud nesouhlasíte s níže uvedenými podmínkami a ustanoveními.

Podmínky budou podrobeny pravidelnému přezkoumávání, zkontrolujte tak, prosím, jejich aktuální verzí, jelikož jste ze zákona povinni je dodržovat. Některé oblasti našich stránek můžou mít dodatečnou ochranu nebo mít omezenou přístupnost, o čem Vás informujeme přímo na těch stránkách.

Naše webové stránky můžete použít i bez poskytnutí Vašich osobních údajů. Přístup do určitých oblasti však vyžaduje registraci.

Hosting našich stránek a související s tím údaje provozuje Attenda.

Prohlášení o ochraně soukromí

Otázka ochrany Vaše soukromí bereme vážně. Veškeré dobrovolně poskytnuté osobní údaje uživatelem budou použity pouze pro poskytování informací o našich produktech a službách, které Vás zajímají. Abyste získali více informací na toto téma, přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, dáváte souhlas k jejich zpracování pro účely stanovené v Zásadách ochrany osobních údajů.

Požadovány jsou pravdivé a přesné informace v registračních formulářích a v jiných místech na našem webu. Máte zakázáno sdílení hesel třetím stranám bez našeho výslovného souhlasu. Musíte nás upozornit, pokud Vaše heslo používá neoprávněná osoba nebo máte podezření na takové použití.
V případě poskytnutí nebo důvodnému podezření BSI o poskytnutí nepravdivých, nepřesných, neaktuálních nebo neúplných údajů si BSI vyhrazuje právo odepřít přístup na naše webové stránky (nebo jejich částí) nyní nebo v budoucnosti.

Licenční právo

Povoluje stahovat a tisknout materiály z našich stránek pro osobní použití (v žádném případě pro komerční účely) za předpokladu, že:

 • nesmí být provedeny žádné úpravy dokumentů nebo grafiky;
 • nikdy nepoužívejte grafiku bez přidruženého textu a
 • na všech stažených a tištěných kopiích se objeví informace o našich právech duševního a licenčního vlastnictví.

Toto právo se nevztahuje na komerční využívání naší stránky, skupiny nebo seznamu produktů, popisu našich produktů a služeb, ceníků nebo přístupu k nim, jakož i podrobnostem ke stažení z našich webových stránek, které by mohly vést k identifikaci jakékoliv třetí strany.

Máte právo vytvořit odkaz z Vašich vlastních stránek. Toto právo je nevýhradní a odvolatelné. Odkaz nemůže představit BSI, naše výrobky a služby, naše představitele, partnery nebo akcionáře ve špatném světle, způsobem, který je urážlivý nebo zavádějící. Nesmíte v odkazu požít naše ochranné známky bez písemného souhlasu.

BSI si vyhrazuje právo zablokovat přístup na své webové stránky v případě porušení nebo důvodného podezření o porušení těchto obchodních podmínek.

Využívání webových stránek BSI

Kromě osobních údajů, jak je to popsáno ve výše uvedených Podmínkách,není s jinými materiály odesílanými na naše stránky zacházeno jako s důvěrnými a chráněnými. BSI nemá žádné závazky k těmto materiálům a může kopírovat, zveřejňovat, distribuovat a používat, zcela nebo zčásti, pro své komerční a nekomerční účely.

Naše webové stránky nesmíte používat žádným způsobem, který by je mohl poškodit technicky (jde o viry, logické bomby, trojské koně, červy nebo jiné škodlivé komponenty, poškození dat, instalace škodlivého a nebezpečného softwaru).

Je zakázané používat naše webové stránky podvodně nebo protiprávně či v souvislosti s trestnou činností.

Skrze nebo na naše webové stránky je zakázáno posílat výhrůžky a jiný obsah, který je urážlivý obscénní, hanlivý, neslušný, buřičský, pornografický, podněcující k rasové náboženské nenávisti diskriminační, skandální, pohoršující, výbušný, rouhačský a takový, který porušuje práva třetí strany.

Používání našich internetových stránek nemůže jakýmkoliv způsobem porušovat kohokoliv práva nebo někoho urážet.
BSI bude spolupracovat s policejními orgány a soudy v případě žádostí o těchto institucí o identifikaci pachatelů porušení těchto podmínek.

Odkazy na jiné webové stránky

Pro Vaše pohodlí na našich stránkách uvádíme odkazy na jiné webové stránky. Jejich použitím opustíte naše stránky. BSI není odpovědná za dostupnost a obsah stránek třetích stran, nemá vliv na obsah v nich obsažený nebo na důsledky jejich použití. Odkazy používáte výlučně na vlastní zodpovědnost.

Vyplnění formulářů na stránkách BSI

Vaše osobní údaje, které nám dobrovolně sdělujete prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, budeme používat pouze k poskytnutí Vámi požadovaných informací nebo poskytnutí aktualizovaných informací o produktech a službách, které jsou podobné těm, které jste si od nás zakoupili.

 • Data zadaná do formuláře na webové stránce jsou shromažďovány automaticky.
 • Vaše údaje nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou, s výjimkou situace, která uvedena v Podmínkách používání webové stránky BSI a v Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • Nepoužíváme Vaše osobní údaje s cílem vytvořit individuální profil.
 • Vaše údaje budou uloženy v souladu s předpisy upravující ochranu osobních údajů, stanovených zákonem o ochraně osobních údajů (Data Protection Act 1998).

Prohlášení o autorských právech

 

Obsah stránky, software, hesla a kódy, které mají být použity v souvislosti s používáním internetových stránek BSI jsou majetkem společnosti BSI nebo poskytovatelů licencí, pokud není uvedeno jinak. Další informace o naší politice v oblasti duševního vlastnictví lze nalézt v Prohlášení o duševním vlastnictví.

Používáním našich webových stránek výslovně souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, reprodukovat, zpřístupňovat a využívat pro komerční účely tyto webové stránky či jejich části, obsah s nimi spojený, jakož i výrobky nebo služby dostupné prostřednictvím těchto webových stránek.

Vyloučení odpovědnosti

Snažíme se zajistit, aby byly informace na našich stránkách bez chyby. Nicméně BSI vylučuje veškerou odpovědnost a záruky s ohledem na přesnost a úplnost předložených informací. BSI si vyhrazuje právo provádět změny na webových stránkách, v produktech na nich popsaných a v cenících – a to kdykoli i bez předchozího upozornění. Materiály obsažené na našich webových stránkách můžou být zastaralé a BSI není povinna aktualizovat obsah takového materiálu. BSI nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby a opomenutí v obsahu těchto stránek. Za účelem potvrzení aktuálnosti předkládaných informací, nás, prosím, kontaktujte.

Materiály na našich webových stránkách jsou k dispozici v aktuálním stavu, bez jakýchkoli podmínek či záruk. BSI poskytuje své webové stránky v plném rozsahu, které stanoví zákon. Současně BSI nepřijímá žádné stížnosti, vylučuje veškeré záruky, vyjádření. (včetně, bez omezení, podmínky stanovené právními předpisy týkající se uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, náležité péče a požadavků na dovednost), které by bez tohoto právního upozornění -  mohly vztahovat k využívání této webové stránky.

BSI nebude odpovědná za žádné škody v souvislosti s jakoukoliv informací obsaženou na této webové stránce nebo webové stránce, na kterou odkazujeme. Používáním našich webových stránek souhlasíte s vyloučením odpovědnosti BSI za obsah a informace poskytované třetími stranami na této webové stránce či na stránkách, na které odkazujeme.

Berte na vědomí, že používání internetu neposkytuje žádnou záruku kontinuity a možnost vyhnout se chybám. BSI nenese odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé v důsledku událostí mimo kontrolu BSI, včetně povodní, požáru, krádeže, výpadku napájení, teroristického útoku, přestávky, špatného připojení nebo stávky.

Odpovědnost

Odpovědnost BSI za ztráty vzniklé přímo z důvodu používání nebo nemožnosti používat webovou stránku BSI je omezena na poplatek ve výši 500 GBP. S výjimkou tohoto limitu BSI a všechny společnosti skupiny BSI, stejně jako představitelé, manažeři, zaměstnanci, akcionáři, dodavatelé a agenti kterékoliv z těchto společností jsou osvobozeni od finanční odpovědnosti, za jakkoliv velké ztráty nebo poničení vzniklé Vám či třetí straně v důsledku používání nebo nemožnosti používat naše webové stránky nebo v důsledku využívání jejich obsahu. To platí i pro (seznam není vyčerpávající) všechny nepřímé, předpokládané nebo následné ztráty příjmů, zisků, dobré pověsti, dat, smluv nebo peněz. Toto omezení platí jak pro škody a ztráty vzniklé z právní odpovědnosti (včetně nedbalosti), tak pro škody a ztráty vzniklé ze smluvní odpovědnosti.

Vyloučení odpovědnosti BSI popsané v této právní informaci se nevztahuje na níže uvedené body, tedy to, co žádným způsobem neomezuje odpovědnost BSI za:

 • smrt nebo osobní zranění způsobené z nedbalosti (jak je definováno v zákoně o nespravedlivých podmínkách smluv – Unfair Contract Terms Act 1977);
 • podvody;
 • zkreslení v otázkách zásadního význam;
 • jakoukoli odpovědnost, kterou nelze vyloučit podle platných zákonů. Pokud použití naší webové stránky způsobí nutnost opravy hardwaru, softwaru, nápravy dat nebo využití daných služeb, BSI neponese žádné náklady. Žádný bod těchto podmínek a ustanovení o používání této webové stránky nenaruší Vaše zákonná práva.

Obecné informace

 

Připomínky, které nám v souvislosti s těmito podmínkami o používání webové stránky BSI chcete poslat, odešlete, prosím, písemně na naši poštovní adresu či e-mailem.

Uplatňované právo a jurisdikce

Používání těchto webových stránek se řídí anglickým právem. Jakýmikoliv spory vyplývajícími z použití webových stránek BSI nebo výkladu informací na nich umístěných, se bude zabývat anglický soud.

DATUM VYDÁNÍ: 14. prosince 2006