Oznámení o ochraně osobních údajů BSI

Oznámení o ochraně osobních údajů BSI – Pro obecné uživatele a klienty


Úvod

ÚBritish Standards Institution (registrovaná u Information Commissioner's Office pod č. Z7888292) (dále jen „BSI“) bere vaše soukromí velmi vážně. Záměrem Oznámení o ochraně osobních údajů je vysvětlit vám vaše práva a odpovědět na případné dotazy o vašich osobních údajích. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prosím:
PrivacyTeam@bsigroup.com

Pokud jste uzavřeli smlouvu s jednou z našich poboček nebo společností skupiny, bude správcem vašich údajů společnost BSI nebo společnosti uvedené ve smlouvě (BSI Group Polska Spolka z.o.o), včetně případných dalších souhlasů, které nám poskytnete. Ve všech jiných případech bude bude správcem vašich údajů The British Standards Institution.

Naše zásady a postupy pro zacházení s osobními údaji byly sestaveny v souladu s požadavky směrnice Evropské unie o ochraně údajů z roku 1995 (Směrnice 95/46/ES) a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (platného od 25. května 2018) a příslušných národních právních norem.

 

1. Jaké informace shromažďujeme?

Osobní údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme při vaší interakci s námi a našimi produkty a při nákupu zboží a služeb od nás. Zpracováváme tyto osobní údaje:

• jméno;
• uživatelské jméno a heslo;
• adresa bydliště nebo zaměstnání, e-mailová adresa popř. telefonní číslo;
• pracovní pozice;
• platební a dodací údaje včetně fakturační a doručovací adresy a údaje kreditní karty při nákupu u nás;
• informace související s prohlížečem nebo zařízením, které používáte k přístupu na naše webové stránky;
• internetový prohlížeč a operační systém;
• záznam telefonátů s týmem zákaznických služeb; popř.
• veškeré další vámi poskytnuté údaje.

 

2. Jak tyto informace používáme a o jaké zákony se při tom opíráme?

Osobní údaje uvedené v 1. odstavci zpracováváme k následujícím účelům:

• Podle toho, co je nutné k uzavření a plnění smlouvy, např. když u nás nakupujete nebo uzavřete dohodu o poskytnutí nebo přijetí služeb. Může sem patřit ověření vaší totožnosti, platba, komunikace s vámi, poskytování zákaznických služeb a zajištění dodávky nebo jiného poskytnutí produktu nebo služeb. Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, jelikož bez nich to není možné.
• Dodržovat příslušné právní a správní předpisy.
• V souladu s našimi legitimními zájmy na ochraně legitimních obchodních zájmů a zákonných práv BSI, včetně mimo jiné použití vašich údajů v souvislosti s právními nároky, dodržováním zákonů, regulatorními a vyšetřovacími účely (včetně zveřejnění takových informací v souvislosti s právními procesy nebo soudními spory);
• S vašim výslovným souhlasem k reakci na komentáře nebo stížnosti, které od vás dostaneme, popř. v souladu s našimi legitimními zájmy, včetně za účelem vyšetřit stížnosti od vás nebo od jiných stran na naše webové stránky nebo produkty či služby;
• Vámi poskytnuté informace můžeme použít k personalizaci (i) naší komunikace s vámi; (ii) našeho webu; a (iii) produktů a služeb pro vás v souladu s našimi legitimními zájmy;
• Monitorování použití našich webových stránek a online služeb. Vaše údaje můžeme použít ke kontrole, zlepšení a ochraně našich produktů, obsahu, služeb a webových stránek online i offline v souladu s našimi legitimními zájmy;
• Pokud nám poskytnete kreditní nebo debetní kartu, můžeme také použít třetí strany (např. poskytovatele platebních služeb) k ověření pravosti vámi poskytnutého kódu banky, čísla účtu a čísla karty k prevenci podvodu v souladu s našimi legitimními zájmy a zájmy třetích stran;
• Můžeme monitorovat všechny zákaznické účty za účelem prevence, vyšetřování nebo ohlášení podvodu, terorismu, úmyslného klamání, nabourání bezpečnosti nebo trestní činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a našimi legitimními zájmy;
• V případě telefonního kontaktu můžeme vaše telefonáty nahrávat v zájmu zkvalitňování služeb, školení nebo bezpečnosti v souladu s našimi legitimními zájmy; a
• Vaše údaje můžeme použít k vyzvání vás na účasti na marketingovém průzkumu nebo anketě.

Můžeme vám také zasílat přímou marketingovou komunikaci týkající se relevantních produktů a služeb. Elektronický přímý marketing budeme používat pouze s vaším svolením nebo (kde je to povolené) tam, kde jste měli možnost vyjádřit výslovný nesouhlas. I nadále budeme mít možnost kdykoli vyjádřit výslovný nesouhlas s odběrem přímého elektrického marketingu podle pokynů v takové komunikaci.

3. S kým a kde budeme sdílet vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi pobočkami za účelem jejich zpracování v rámci vnitroskupinové administrativy a k dodávání produktů a služeb, jejichž části jsou poskytovány jinými společnostmi skupiny, než s kterými jste přímo uzavřeli smlouvu.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet také s níže uvedenými třetími stranami:

• naši profesionální poradci, jako jsou auditoři a externí právní a finanční poradci;
• marketingové a komunikační agentury, které souhlasily se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů;
• společnosti provádějící marketingový průzkum;
• naši dodavatelé, obchodní partneři a subdodavatelé; popř.
• vyhledávače a webová analytika.

Osobní údaje mohou být sdíleny s vládními úřady, popř. příslušníky donucovacích orgánů, pokud je to nezbytné pro výše uvedené účely, pokud tak stanovuje zákon, nebo pokud je to nezbytné k zákonné ochraně našich legitimních zájmů v souladu s příslušnými právními normami. Osobní údaje mohou být sdíleny také s externími poskytovateli služeb, kteří je zpracovávají jménem BSI k výše zmíněným účelům. Mezi tyto externí strany patří mimo jiné poskytovatelé webhostingu, údržby, provozu call center a ověřování totožnosti.

V případě prodeje nebo integrace našeho podniku nebo jakékoli jeho části s jinou firmou vaše údaje sdělíme našim poradcům a poradcům potencionálního kupce a předáme je novým vlastníkům podniku.

4. Jak dlouho si ponecháte mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje si ponecháme k jakémukoli účelu jen po nezbytnou dobu a uchováme pouze ty osobní údaje, které jsou k daným účelům nutné. Některé údaje jsme také povinni uchovávat ze zákona nebo na dobu, jak je to nezbytně nutné ke splnění regulatorních požadavků, vyřešení sporů, zabránění podvodu a zneužití nebo k prosazení našich smluvních podmínek.

Pokud jste zákazník, budeme vaše údaje uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu s námi a poté po dobu 12 měsíců, ledaže jste zákazník kupující Normy, pak budeme vaše údaje uchovávat po dobu 5 let v souladu s životním cyklem Norem.

Pokud jste potenciální zákazník a dali jste nám výslovný souhlas s tím, že vás můžeme kontaktovat, uchováme si vaše údaje jen (a) dokud se neodhlásíte z odběru naší komunikace; nebo pokud jste se z odběru neodhlásili, (b) po dobu vaší interakce s námi a naším obsahem; nebo (c) pro dobu 12 měsíců od okamžiku vaší poslední interakce s námi nebo s naším obsahem.
V případě vašeho kontaktu s naším týmem zákaznických služeb si uchováme tyto údaje po dobu nezbytnou k vyřešení vašeho dotazu a po dobu dvou týdnů po uzavření dotazu.

Vaše údaje si uchováme ještě krátce po uvedené archivační lhůtě, abychom mohli tyto údaje analyzovat a následně vymazat. V některých případech má BSI ze zákona nařízeno archivovat určité informace po určitou dobu, která se liší od těch výše uvedených.

5. Kde moje údaje uchováváte?

Osobní údaje, které od vás získáme, můžeme předat mimo území Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) a zde je uchovávat. Mohou je také zpracovat zaměstnanci působící mimo území EHP, kteří pracují pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů; v tom případě jsou zákony na ochranu osobních údajů této třetí země schválené Evropskou komisí jako dostačující nebo platí jiné záruky. Další informace vám poskytne náš tým ochrany osobních údajů (Privacy Team).

6. Jaká jsou moje práva v souvislosti s mými osobními údaji?

Máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. Své právo zabránit takovému zpracování můžete uplatnit zaškrtnutím určitých políček na formulářích určených ke sběru vašich údajů, kliknutím na tlačítko odhlášení z odběru jakékoli naší komunikace nebo kontaktem s námi.

Tam, kde jste nám dali souhlas s používáním vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli stáhnout.

Pokud jsou údaje, které o vás držíme, nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o jejich opravu nebo nahrazení.

Máte také právo, s určitými výjimkami a omezeními, nás požádat o kopii veškerých osobních údajů, které o vás držíme.

V případě zpracování vámi poskytnutých údajů automatizovanou formou je možné, že nás můžete požádat, abychom je poskytli ve strukturovaném, strojově čitelném formátu.

Pokud si chcete stěžovat na způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, je možné, že nás můžete požádat o omezení použití vašich osobních údajů do doby vyřešení vaší stížnosti. Za některých okolností nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů, a to (a) stažením souhlasu s jejich používáním; (b) pokud vaše osobní údaje již dále nemusíme používat; (c) pokud nesouhlasíte s používáním osobních údajů a my nemáme pádný důvod k jejich dalšímu používání; nebo (d) pokud jsme nezacházeli s vašimi osobními údaji v souladu s našimi povinnostmi.

7. Kde mohu získat další informace o tom, jak BSI zachází s mými údaji?

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto Oznámení o ochraně osobních údajů, o zpracování osobních dat institucí BSI nebo pokud si přejete využít svých práv, můžete kontaktovat tým ochrany soukromí BSI na této e-mailové adrese: PrivacyTeam@bsigroup.com. Pokud nebudete s naší odpovědí spokojeni, můžete se obrátit na úřad Information Commissioner's Office: https://ico.org.uk/

 

Oznámení o ochraně osobních údajů BSI – Pro uchazeči o zaměstnání 

Úvod

British Standards Institution (registrovaná u Information Commissioner's Office pod č. Z7888292) (dále jen „BSI“) bere vaše soukromí velmi vážně. Záměrem Oznámení o ochraně osobních údajů je vysvětlit vám vaše práva a odpovědět na případné dotazy o tom, jak BSI shromažďuje a používá osobní údaje. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prosím: PrivacyTeam@bsigroup.com

Pokud vám během náborového procesu nesdělíme jinak, vaše údaje bude spravovat BSI a souhlas se zpracováním vašich osobních údajů poskytnete této instituci.
Naše zásady a postupy pro zacházení s osobními údaji byly sestaveny v souladu s požadavky směrnice Evropské unie o ochraně údajů z roku 1995 (Směrnice 95/46/ES) a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (platného od 25. května 2018) a příslušných národních právních norem.

1. Jaké informace shromažďujeme a zpracováváme?Osobní údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme, když se u nás ucházíte o pracovní místo.
Zpracováváme mimo jiné tyto osobní údaje:
• jméno, adresa bydliště, e-mailová adresa, popř. telefonní čísla;
• datum narození, rodinný stav, státní občanství a číslo zdravotního pojištění (pokud nám tyto informace poskytnete);
• vzdělání a předchozí zaměstnání;
• další informace obsažené ve vašem životopise či jiných dokumentech nebo vámi poskytnuté informace;
• případné informace z výběrového procesu;
• reference a posudky související s vaší prací pro předchozí zaměstnavatele;
• zdravotní a finanční informace (pokud nám tyto informace poskytnete);
• informace ověřující vaši totožnost a právo pracovat, např. kopie vašeho pasu;
• údaje o nezahlazených odsouzeních; a
• informace související s vaší zpětnou vazbou na naši organizaci.
• S vaším zvláštním svolením pak informace o vaší etnické skupině, pohlaví, státním občanství, postižení, náboženském vyznání, sexuální orientaci a podobné informace.

2. Odkud tyto informace pocházejí?Tyto informace získáváme přímo od vás, od našich zaměstnanců, z našich systémů a zařízení a od třetích stran, jako jsou náborové agentury, společnosti ověřující minulost uchazečů nebo předchozí zaměstnavatelé. Údaje můžeme získat také z vašich veřejných profilů na internetu.

3. Jak tyto informace používáme a na jakém právním základě?Osobní údaje uvedené v odstavci 1 zpracováváme pouze k následujícím účelům v souladu s našimi legitimními zájmy:
• k dodržování naších právních a regulatorních povinností;
• k rozhodování v rámci náborového procesu;
• k prevence proti podvodům a jiným nekalým činnostem;
• k zjištění, výkonu a obraně našich našich zákonných práv; a
• k řízení rizik.

4. S kým a kde budeme sdílet vaše osobní údaje?Vaše osobní údaje můžeme sdílet pro účely vnitroskupinové administrativy. Vaše osobní údaje můžeme sdílet také s našimi profesionálními poradci, jako jsou auditoři a externí právní a finanční poradci.
Osobní údaje mohou být sdíleny se státními orgány, popř. příslušníky donucovacích orgánů, nařizují-li to právní normy nebo pokud je to nezbytné k zákonné ochraně našich legitimních zájmů v souladu s příslušnými právními normami. Osobní údaje mohou být sdíleny také s externími poskytovateli služeb, kteří je zpracovávají jménem BSI k výše zmíněným účelům. V případě prodeje nebo integrace jakékoli části našeho podniku s jinou firmou vaše údaje sdělíme našim poradcům a poradcům potencionálního kupce a předáme je novým vlastníkům podniku.

5. Jak dlouho si ponecháte mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje si ponecháme jen po nezbytnou dobu a uchováme pouze ty osobní údaje, které jsou k daným účelům nutné. Některé údaje jsme také povinni uchovávat ze zákona nebo tehdy, pokud je to nezbytně nutné ke splnění regulatorních požadavků, vyřešení sporů, zabránění podvodu a zneužití nebo k prosazení našich smluvních podmínek.
Osobní údaje související s vaší žádostí o práci (včetně záznamů z pohovoru) uchováme po dobu 6 měsíců ode dne, kdy je BSI vytvoří nebo kdy je od vás obdrží. Pokud bude vaše žádost úspěšná a stanete se naším zaměstnancem, poskytneme vám kopii Oznámení o ochraně osobních údajů pro zaměstnance. Zde zmíněná doba uchovávání se bude týkat pouze vašich osobních údaje během trvání pracovně-právního vztahu.

6. Kde moje údaje uchováváte?


Osobní údaje, které od vás získáme, můžeme předat mimo území Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) a zde je uchovávat. Mohou je také zpracovat zaměstnanci působící mimo území EHP, kteří pracují pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů; v tom případě jsou zákony na ochranu osobních údajů této jiné země schválené Evropskou komisí jako dostačující nebo platí jiné záruky. Další informace vám poskytne náš tým ochrany osobních údajů (Privacy Team).

7. Jaká jsou moje práva v souvislosti s mými osobními údaji?

Tam, kde jste nám dali souhlas s používáním vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli stáhnout.

Pokud jsou údaje, které o vás držíme, nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o jejich opravu nebo nahrazení.

Máte také právo, s určitými výjimkami, nás požádat o kopii veškerých osobních údajů, které o vás držíme.

V případě zpracování vámi poskytnutých údajů automatizovanou formou je možné, že nás můžete požádat, abychom je poskytli ve strukturovaném, strojově čitelném formátu.

Pokud si chcete stěžovat na způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, je možné, že nás můžete požádat o omezení použití vašich osobních údajů do doby vyřešení vaší stížnosti. Za některých okolností nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů, a to (a) stažením souhlasu s jejich používáním; (b) pokud vaše osobní údaje již dále nemusíme používat; (c) pokud nesouhlasíte s používáním osobních údajů a my nemáme pádný důvod k jejich dalšímu používání; nebo (d) pokud jsme nezacházeli s vašimi osobními údaji v souladu s našimi povinnostmi.

8. Kde mohu získat další informace o tom, jak BSI zachází s mými údaji?

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto Oznámení o ochraně osobních údajů, o zpracování osobních dat institucí BSI nebo pokud si přejete využít svých práv, můžete kontaktovat tým ochrany soukromí BSI na této e-mailové adrese: PrivacyTeam@bsigroup.com. Pokud nebudete s naší odpovědí spokojeni, můžete se obrátit na úřad Information Commissioner's Office: https://ico.org.uk/