Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016

iatf

Szkolenie zostało przygotowane dla specjalistów w dziedzinie jakości, którzy wdrażają lub auditują systemy jakości, opierając się na wymaganiach specyfikacji technicznej IATF 16949 w branży motoryzacyjnej. Kurs pozwala uczestnikom w pełni zrozumieć standard  i jego wymagania oraz nabyć umiejętności auditowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.

Kurs ten pomoże Państwu określić kluczowe wymogi i strukturę skutecznego Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym, a także pomoże określić jego znaczenie dla organiacji. Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo dogłębną wiedzę na temat historii i rozwoju normy IATF 16949:2016, kluczowych terminów i definicji z nią związanych oraz jej integracji i dostosowania do ujednoliconej architektury wysokiego poziomu ISO. Nauczą się Państwo interpretować kluczowe pojęcia i zasady dotyczące normy.

Nieskuteczny audit może mieć poważne konsekwencje, takie jak niepowodzenie procesu, niezadowolenie klienta i brak zgodności z przepisami. Kurs pomoże Państwu zoptymalizować umiejętności w zakresie przeprowadzania auditu dzięki normie IATF 16949:2016 uznawanej międzynarodowo oraz pomoże zwiększyć możliwości w zakresie auditu wewnętrznego. Zyskają Państwo pewność w planowaniu i przeprowadzaniu skutecznego auditu oraz, w stosownych przypadkach, w sprawozdawczości i ocenie działań naprawczych.

W ramach tego kursu rozwiną Państwo umiejętności niezbędne do oceny i sporządzania sprawozdań w zakresie zgodności i skutecznego wdrażania procesów na podstawie IATF 16949:2016. Nauczą się Państwo, w jaki sposób rozpocząć audit, przygotować i przeprowadzić działania związane z auditem, sporządzić i rozpowszechnić sprawozdania z auditu oraz sfinalizować działania następcze.

Zapoznaj się z ulotką szkolenia PDF

 

Metodyka szkolenia

Szkolenie będzie miało charakter aktywny:

 • wykład, prezentacja
 • ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów, dyskusja)
 • studium przypadku– analiza rzeczywistych problemów

 

Przed uczestnictwem w kursie, powinni Państwo być w stanie zaprezentować następujące podstawowe kompetencje:

 • myślenie oparte na ryzyku
 • zrozumienie obowiązujących wymogów określonych w normach ISO 9001 oraz IATF 16949 związanych z zakresem auditu (w odniesieniu do tego kursu; wszystkie wymogi)
 • zrozumienie obowiązujących wymogów dotyczących kluczowych narzędzi związanych z zakresem auditu

Kto jest adresatem szkolenia:

Każdy zaangażowany w przeprowadzanie auditu, utrzymanie lub nadzorowanie systemów zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949:2016.

 • Osoby z wszystkich działów firmy
 • Kandydaci na auditów wewnętrznych IATF 16949 
 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości
 • Członkowie zespołów wdrożeniowych
Kurs, odznaczający się dużym stopniem interaktywności, obejmuje wykłady, symulacje, warsztaty w małych grupach oraz otwarte dyskusje, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami prowadzenia auditów.

Czego się nauczę?

Przedmiotem szkolenia jest poznanie zasad audytowania wymagań ISO 9001:2015 oraz standardu IATF 16949:2016.W czasie szkolenia podawane są przykłady interpretacji standardu jak również specyficznych wymagań klienta.

Uczestnicy zdobędą wiedzę umożliwiającą:

 • określenie wytycznych dotyczących auditu systemu zarządzania zgodnie z ISO 19011,
 • zastosowanie wytycznych dotyczących ISO 19011:2018 do auditu pod kątem IATF 16949,
 • wyjaśnienie znaczenia indywidualnych wymogów klienta w procesie auditu wewnętrznego,
 • określenie podejścia związanego z procesami w przemyśle motoryzacyjnym podczas przeprowadzania auditu.

Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie:

 • planowania i rozpoczynania auditu
 • przygotowywania działań auditowych, z uwzględnieniem indywidualnych wymogów klienta
 • prowadzenia działań auditowych z wykorzystaniem podejścia procesowego,
 • sporządzania i rozpowszechniania sprawozdań z auditu,
 • zakończenia auditu
 • działań następczych w związku z auditem

Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonego trenera, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do nowelizacji, informacje ogólne o nowym standardzie
 • Wymagania ISO 9001:2015
 • Standard IATF 16949:2016- struktura podręcznika
 • Podejście procesowe, analiza ryzyka-wymagania
 • Standard IATF 16949:2016 główne zmiany w stosunku do ISO/TS 16949:2009
 • Proces przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016
 • Audity i audytowanie, wymagania ISO 19011:2018
 • Struktura auditów i ważność certyfikatów
 • Egzamin pisemny
 • Ćwiczenia praktyczne

Jak skorzystam?

Kurs ten pomoże Państwu:

 • określić kluczowe wymogi i korzyści związane z normą IATF 16949:2016
 • przejść przez proces rozwoju systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym
 • zapewnić ciągłe doskonalenie w zakresie spełnienia wymogów branży dotyczących terminowych dostaw i jakości
 • przygotować i przeprowadzić działania auditowe w zakresie IATF 16949:2016 oraz przeprowadzić działania następcze
 • określić i zastosować korzyści i wymogi związane z auditem w zakresie IATF 16949:2016
 • zdobyć umiejętności niezbędne do oceny możliwości organizacji w zakresie zarządzania systemami QMS w przemyśle motoryzacyjnym
 • w sporządzeniu rzeczowych sprawozdań z auditów oraz w realizacji działań naprawczych.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • wyżywienie 

Czym jest Connected Learning Live

Connected Learning Live (CLL) to idealna alternatywa dla typowego podejścia klasowego. Przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie mają czasu na podróż, nie chcą nadwyrężać swojego budżetu lub po prostu wolą wygodę uczestnictwa w kursie online.