Стандартууд

Стандартууд

байгууллагуудын амжилтанд зайлшгүй хэрэгтэй мэдлэгийг баяжуулсан хэлбэрээр агуулсан байдаг. Стандартууд таны байгууллагыг илүү шинэчлэгдсэн ба үр ашигтай болгоход чиглэсэн чухал арга хэрэгслүүдийг санал болгодог

байгууллагуудын амжилтанд зайлшгүй хэрэгтэй мэдлэгийг баяжуулсан хэлбэрээр агуулсан байдаг. Стандартууд таны байгууллагыг илүү шинэчлэгдсэн ба үр ашигтай болгоход чиглэсэн чухал арга хэрэгслүүдийг санал болгодог

Red Overlay
Red Overlay

Удирдлагын тогтолцооны стандартуудСтандартууд ба баталгаажилтын схемууд

 • Агаарын ба сансрын үйлдвэрлэл >
  AS 9100, 9110, 9120


 • Авлигатай тэмцэх стандарт >
  BS 10500


 • Хөрөнгийн удирдлага >
  ISO 55000 серия


 • Авто машины үйлдвэрлэл >
  ISO/TS 16949


 • Биологийн төрлүүд >
  PAS 2010


 • BRC – Хэрэглээний бараа >


 • BRC – Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал >


 • Бизнесийн тасралтгүй байдал >
  ISO 22301


 • Нүүрс төрөгчийн ул мөрийн тооцоолол >


 • Нүүрс төрөгчийн саармагжилт >
  PAS 2060


 • Үүл ба кибернетикийн аюулгүй байдлыг хангах ба вирусаас хамгаалах стандарт >


 • Ажил хэргийн хамтын ажиллагаа >
  BS 11000


 • Илтгэлтэй ажиллах >
  ISO 10002


 • Экоменежмент ба аудитын схем >
  EMAS


 • Хаягдлын хэмжээний тооцоолол >
  EU ETS


 • Эрчим хүчний менежмент >
  ISO 50001


 • Экологийн менежмент >
  ISO 14001


 • Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал >
  ISO 22000


 • Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалтай холбоотой эрсдлүүд >
  HACCP


 • Green Deal ("Ногоон гэрээ") >
  PAS 2030


 • Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн хамгаалал ба үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдал >
  BS OHSAS 18001


 • Мэдээллийн аюулгүй байдал >
  ISO/IEC 27001


 • Нэгдсэн менежментаийн тогтолцоо >
  PAS 99


 • Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний менежмент >
  ISO/IEC 20000


 • Lean Six Sigma >
  ISO 13053


 • Цахим мэдээллийн хууль эрх зүйн дхүлээн зөвшөөрөл >
  BS 10008


 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж >
  ISO 13485


 • Нефть, ехийн үйлдвэрлэл >
  ISO 29001


 • Байгууллагын зохион байгуулалтын менежмент >
  BS 13500


 • Чанарын менежмент >
  ISO 9001


 • Барилгын бүтээгдэхүүнээр хариуцлагатай хангах >
  BES 6001


 • Эрсдлийн менежмент >
  BS ISO 31000


 • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал >
  ISO 39001


 • RSPO – Дал модны тосны оновчтой үйлдвэрлэл >


 • Хамгаалалтын салбарын эрх мэдэл – гүйцэтгэгчийг батлах схем >
  SIA-ACS


 • Нийгмийн хариуцлага >
  SA8000


 • Корпорацийн нийгмийн хариуцлага >
  ISO 26000


 • Хангамжийн хэлхээний аюулгүй байдал >


 • Арга хэмжээний тогтвортой байдлыг хангах >
  ISO 20121


 • Телекоммуникаци >
  TL 9000


 • TickITplus >


 • Усны ул мөрийн хяналт >
  ISO 14046