Тогтвортой байдал ба тойрог эдийн засаг

Тогтвортой байдал ба тойрог эдийн засаг

Байгууллагуудад тогтвортой байдал ба тойрог эдийн засгийн нөөцийг ашиглахад туслах нь

Байгууллагуудад тогтвортой байдал ба тойрог эдийн засгийн нөөцийг ашиглахад туслах нь

Red Overlay
Тогтвортой байдал ба тойрог эдийн засаг
Тогтвортой байдал ба тойрог эдийн засаг
Red Overlay

Тойрог эдийн засаг ба тогтвортой байдлын ач холбогдол нь хамгийн ихээр тулгамдсан асуудал болжээ. Байгаль орчны менежментийн тэргүүн зэргийн асуудал бол стандарт бөгөөд энэ нь бизнесийнхэнд эрчим хүч, мөнгө хэмнэж, байгаль орчныг хамгаалахад тусалдаг.