ТУЗ-ын Хороод

Аудитын Хороо

Тус хороо нь Группын санхүүгийн удирдлагыг хариуцдаг ба аудиторуудын томилгоог санал болгох, жилийн санхүүгийн үр дүнд дүн шинжилгээ хийх, аудиторуудын тавьсан асуудлуудыг авч үзэх, BSI группийн дотоод хяналтын тогтолцоог хянах зэрэг үүрэгтэй.

Тус хороонд Дуглас Херт (дарга), Жон Хирст (BSI-ийн дарга), болон Иан Лобли, Люсинда Ричес, Элисон Вуд (Гүйцэтгэх бус захирлууд); ба шаардлагатай нөхцөлд BSI-ийн Гүйцэтгэх захирал ба Санхүүгийн захирлууд ордог.


Цалин хөлсний хороо

Тус Хороо гүйцэтгэх захирлуудын цалин хөлс болон гүйцэтгэлтэй холбоотой урамшуулал зэрэг тэдгээрийг ажиллуулах нөхцөл, болзолд дүн шинжилгээ хийх үүрэгтэй. Тус хороонд Элисон Вуд (дарга), Тиффани Холл, Дуглас Херт, Стефен Пейж, Люсинда Ричес (Гүйцэтгэх бус захирлууд); шаардлагатай нөхцөлд Гүйцэтгэх захирал ордог.


Нэр дэвшүүлэх хороо

Тус Хороо ТУЗ-ын бүх захирлуудыг сонгох ба санал болгон томилох үүрэгтэй.

Тус хороо Жон Хирст (Дарга), Тиффани Холл, Дуглас Херт, Иан Лобли, Стефен Пейж, Люсинда Ричес, Элисон Вуд (Гүйцэтгэх бус захиралуул), болон Гүйцэтгэх захиралаас бүрддэг.


Тогтвортой байдлын хороо

Тус хороо нь BSI Group-ээс тогтвортой байдалд тавих анхаарлыг нэмэгдүүлэх үүрэгтэй.

Тус хороо нь Стефен Пейж (дарга), Жон Хирст (BSI-ийн дарга) болон Гүйцэтгэх захирлаас бүрдэнэ.