Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönergesi

Kullanım amaçları ne olursa olsun, AB piyasasına ilk kez sunulan ve AB üye ülkelerinde kullanılacak olan Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin (OOTA), (ağırlığı belirlemek için yerçekimi etkisi ve işlem sırasında bir operatörün müdahalesini gerektiren tartı aletleri) 93/68/AET Yönergesiyle değiştirilen 90/384/AET Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönergesine uygun olması gerekir.

Birleşik Krallıkta bu düzenleme 2000 (SI 2000/323) sayılı Otomatik Olmayan Tartı Alet Düzenlemesiyle uygulamaya konulmuştur. Diğer üye ülkeler kendi uygulama mevzuatına sahiptir. 

BSI 1993'te uygulanmaya konulmasından beri OOTA Yönergesi kapsamında faaliyet göstermiştir. OOTA Yönergesi kalite sistem değerlendirmesi kapsamında Onaylı Kurum unvanını alan ilk Birleşik Krallık değerlendirme kuruluşudur. Yönergenin yürütme ve uygulaması konularında hatırı sayılır bilgi birikimine sahibiz.

Tip inceleme gerek ve yöntemleri, uygunluk koşulları ve değerlendirme yöntemleri, OOTA kalite sistem gereklilikleri, OOTA kalite sistem değerlendirmesi, uygulama ve onay süreç ve teklifleri konusunda daha ayrıntılı bilgi verebiliriz.

Evde kişisel kullanıma yönelik mutfak terazileri ve banyo baskülleri gibi bazı cihazlar için istenenler basittir, cihazın üzerine üretici adının ve tartı kapasitesinin belirtilmesi yeterli olur.

Örneğin perakende ve sanayi tipi tartı makineleri, süpermarket çıkışı tartı sistemleri, kantarlar, laboratuar ve eczacılık terazileri, tıbbi tartı makineleri, AB piyasasına ilk kez sürülen ve örneğin ticari işlemler; geçiş ücreti, tarife, vergi, prim, ceza, karşılık, tazminat veya benzeri ödemelerin hesaprogramması; yasa veya kararnamelerin uygulanması, mahkeme sürecinde uzman görüşü bildirilmesi amacıyla ağırlık belirlenmesi; tıp uygulamalarında izleme, tanılama ve tıbbi tedavi amacıyla hastaların tartılması; bir eczanede reçeteli ilaç hazırlamak içim ağırlık belirlenmesi ve tıp veya eczane laboratuarlarında gerçekleştirilen analizlerde ağırlık belirlenmesi; halka doğrudan satış ve ön paketleme amacıyla ağırlığa göre fiyat belirlenmesi gibi farklı amaçlarda

Koşullar çok daha ayrıntılıdır:

OOTA’ların EC tipi denetimden geçmesi (OOTA onaylı bir kurumun hedeflenen üretimi temsil eden bir cihazın ilgili Yönergenin gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını denetleyip belgelediği süreç) ve AB Tip Onay Sertifikası alması gerekir.

OOTA’ların AB Tip Onay Sertifikasına göre üretilmesi, OOTA Yönergesi ve diğer ilgili yönergelere uygun olması ve doğru CE belgesi taşıması gerekir.

OOTA’ların başlangıç uygunluk değerlendirmesinden geçmeleri gerekir. Bunun için:  

  • Bir OOTA onaylı kurum cihazı inceleyip teste tabi tutar ve uygunluk değerlendirme markasını işler, ya da
  • Bir OOTA onaylı kuruluş (örneğin BSI)  tarafından Yönergeye uygunluğu onaylanmış bir kalite sistemine sahip bir üretici kendi AB Tip Uygunluğu Beyanını verir ve uygunluk değerlendirme markasını işler.

Piyasaya sürülen ve kullanıma alınan OOTA'lar, onarım sonrasında üye ülke uygunluk ve yeniden değerlendirme süreçlerine tabidir.