Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Dank u wel voor uw bezoek aan onze website. Deze website is het eigendom van de British Standards Institution (BSI) met als voornaamste zakelijke adres in het Verenigd Koninkrijk 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL United Kingdom. BSI is een bedrijf dat bij Koninklijk handvest is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

Op uw gebruik van onze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. U aanvaardt door uw gebruik van deze website dat u wettelijk aan deze voorwaarden gehouden bent. Deze voorwaarden gelden altijd, ongeacht of u uw persoonlijke gegevens bij ons registreert of niet. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voor u onze website gebruikt. Gebruik onze website niet wanneer u de voorwaarden niet aanvaardt.

We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Lees deze juridische verklaringen van tijd tot tijd door om ze te beoordelen. U bent immers wettelijk aan ze gehouden. Op bepaalde onderdelen van onze website kunnen aanvullende voorwaarden of voorwaarden die de hier genoemde voorwaarden overtreffen van toepassing zijn. We stellen u daarvan op de hoogte via deze pagina.

U kunt onze website gebruiken zonder dat u uw persoonlijke gegevens bij ons registreert. Bepaalde delen van onze website zijn echter alleen toegankelijk wanneer u zich bij ons registreert.

De website en alle daaraan gerelateerde gegevens worden gehost door Attenda.

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u ervoor gekozen hebt om ons gegevens over u te verstrekken, gebruiken we deze gegevens om u informatie toe te sturen over producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over ons beleid.

Door ons van uw informatie te voorzien, geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken voor de doelen die beschreven zijn in ons Privacybeleid.

Deze website verplicht u ertoe om altijd juiste en nauwkeurige gegevens in registratieformulieren en via andere informatieaanvraagpunten op onze website in te vullen. U mag bovendien geen logingegevens delen met derden zonder dat wij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. U stemt in dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt wanneer u vermoedt dat uw wachtwoord is gebruikt door een derde.
Wanneer u het vermoeden deelt of wanneer BSI redelijke gronden heeft om te vermoeden dat u onjuiste, onnauwkeurige, niet actuele of onvolledige informatie hebt verstrekt, heeft BSI het recht om uw gebruik van onze website op te schorten of te beëindigen en om uw actuele en toekomstige gebruik van de website (of een deel van de website) te weigeren.

Licentie

U mag fragmenten van onze website alleen voor uw eigen gebruik (en onder geen beding voor zakelijke doeleinden) afdrukken en downloaden mits:

 • u documenten en hun gerelateerde afbeeldingen op geen enkele wijze wijzigt;
 • u geen afbeeldingen gebruikt zonder de begeleidende tekst; en
 • onze Verklaring inzake intellectueel eigendom en deze licentie op alle afgedrukte en gedownloade kopieën getoond wordt.

Deze licentie is niet van toepassing op het zakelijke gebruik van onze website en evenmin op enige verzameling of enig gebruik van productoverzichten, beschrijvingen van onze producten of diensten of prijslijsten. Deze licentie geldt voorts niet voor toegang tot en het downloaden van gegevens van derden die via de gegevens op onze website herleid kunnen worden.

U ontvangt hierbij een niet-uitsluitende en herroepelijke licentie om een koppeling naar onze startpagina te maken. Uw koppeling mag BSI, onze producten en diensten, onze agenten, associates en gelieerde partijen niet op een beledigende manier presenteren. Ook mag uw koppeling niet misleidend of onjuist zijn. U mag niet zonder schriftelijke toestemming onze handelsmerken bij uw koppeling plaatsen.

U aanvaardt dat BSI uw recht om deze website te gebruiken kan beëindigen of opschorten wanneer u deze voorwaarden schendt of wanneer BSI redelijke gronden heeft om te vermoeden dat u de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

Uw gebruik van de website van BSI

Met uitzondering van de persoonlijke gegevens, waarover ons Privacybeleid handelt, zullen alle overige gegevens die u op onze website publiceert als niet vertrouwelijk en niet eigen worden beschouwd. BSI kent geen verplichtingen ten aanzien van dergelijke materialen. BSI is vrij om deze materialen en alle daarin opgenomen gegevens te kopiëren, openbaar te maken, distribueren, in te lijven en te gebruiken voor haar eigen zakelijke en niet zakelijke doeleinden.

Wanneer u onze website gebruikt, mag u deze niet op een manier gebruiken die technisch schadelijk kan zijn (zoals het infecteren ervan met computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, wormen en andere schadelijke mechanismen, corrupte gegevens, kwaadwillige of schadelijke software).

U mag onze website niet gebruiken voor enig frauduleus of onwettig doel of in relatie met een criminele daad.

U mag niet naar, van of via onze website materialen publiceren of overdragen die bedreigend, beledigend, obsceen, onwelvoeglijk, opruiend, weerzinwekkend, pornografisch, grof, bedoeld voor het aanzetten tot rassenhaat of religieuze haat, discriminerend, schandalig, oproerig of spottend zijn of die anderszins inbreuk maken op rechten van derden.

U mag geen ergernis of ongemak oproepen bij enige persoon die gebruik maakt van onze website.
BSI zal samenwerken met wetshandhavingsinstanties of rechtbanken die BSI verzoeken of verplichten tot het openbaar maken van de identiteit van personen of tot het lokaliseren van personen die een materiaal publiceren dat inbreuk maakt op deze bepalingen.

Koppelingen naar andere websites

Koppelingen op onze website naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden om u van dienst te zijn. Wanneer u op een dergelijke koppeling klikt, verlaat u onze website. BSI heeft deze websites van derden niet gecontroleerd en beheert deze websites en hun inhoud of beschikbaarheid niet. BSI is voorts niet verantwoordelijk voor de websites, hun inhoud en hun beschikbaarheid. BSI doet geen aanbevelingen of uitspraken over deze websites, de daarop aanwezige materialen of enige resultaten die geboekt kunnen worden door het gebruik van de websites of de daarop aanwezige materialen. Wanneer u besluit om de websites waarnaar op onze website verwezen wordt te bezoeken, doet u dat volledig voor eigen risico.

Formulieren invullen op de website van BSI

Wanneer u ervoor kiest om ons via een formulier op de website van BSI van informatie te voorzien, zullen we de informatie gebruiken om gehoor te geven aan het in het bewuste formulier gespecificeerde verzoek of om u te voorzien van nieuws omtrent soortgelijke producten en diensten als de door u gekochte producten en diensten.

 • Wanneer u een formulier op de website van BSI invult, zullen we de door u ingevoerde gegevens automatisch verzamelen.
 • We delen uw informatie niet met derden op een andere wijze dan hierboven werd beschreven onder Uw Gebruik van de website van BSI en in ons Privacybeleid
 • We gebruiken de door u verstrekte informatie niet om persoonlijke profielen te maken.
 • We bewaren de door u verstrekte informatie alleen zo lang redelijkerwijs gepast is op grond van de Britse Wet inzake gegevensbescherming (Data Protection Act) uit 1998.

 

Auteursrechtenverklaring

 

 

 Alle inhoud op onze website en in onze software, alsook alle wachtwoorden en gebruikte of verstrekte codes met betrekking tot de werking van de website en software, zijn eigendom van BSI of van haar licentiehouders, tenzij dit anders is vermeld. Lees voor meer informatie over ons beleid ten aanzien van al onze intellectuele eigendomsrechten onze Verklaring inzake intellectueel eigendom.

U erkent uitdrukkelijk dat u geen deel van de website of van de gerelateerde websites van BSI of van inhoud, producten of diensten die via deze websites worden aangeboden, zult reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren.

Disclaimer

Hoewel we alles op alles zetten om te zorgen dat de informatie op onze website correct is, biedt BSI geen garanties of vertegenwoordigingen met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid van de materialen op de website. BSI kan de materialen op de website en de producten en prijzen die op de website beschreven worden op enig moment zonder kennisgeving wijzigen. De materialen op onze website kunnen gedateerd zijn en BSI verplicht zich niet tot het bijwerken van deze materialen. BSI wijst haar aansprakelijkheid voor fouten en omissies in de inhoud van onze website uitdrukkelijk af. Gebruikers dienen gedegen advies te vragen alvorens acties te ondernemen op basis van enige informatie.

De materialen op onze website worden aangeboden "zoals ze zijn", zonder enige bepalingen, garanties of andersoortige voorwaarden. Dienovereenkomstig bieden we u onze website, in de maximaal wettelijk toegestane mate, aan op de basis dat BSI alle vertegenwoordigingen, garanties, bepalingen en andersoortige voorwaarden (inclusief, maar niet uitsluitend, de wettelijk geïmpliceerde bepalingen inzake bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een doel en het gebruik van redelijke zorg en vaardigheden die, uitsluitend voor deze juridische kennisgeving, van kracht kunnen zijn op deze website) uitsluit.

BSI aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies dat voortkomt uit het vertrouwen op enige informatie van deze website of van enige websites waarnaar via deze website verwezen wordt. U aanvaardt dat BSI is uitgesloten van alle aansprakelijkheden van welke aard dan ook, voortkomend uit enige inhoud of informatie van derden die op deze website aanwezig is of waarnaar via deze website verwezen wordt.

U erkent dat het gebruik van internet niet gegarandeerd ononderbroken of foutvrij is. BSI is niet aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen die voortkomen uit gebeurtenissen buiten haar beheersingsgebied, inclusief, maar niet uitsluitend, overstromingen, branden, diefstal, stroomstoringen, terroristische aanvallen, verlies of onderbreking van communicatiediensten of blikseminslagen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van BSI voor alle verliezen die direct voortkomen uit het gebruik, of het onvermogen tot gebruik, van deze website is beperkt tot £ 500. Met uitzondering van tot die genoemde limiet, wijzen BSI en alle bedrijfsonderdelen van BSI, alsook haar bestuursleden, directeurs, medewerkers, aandeelhouders, aannemers of vertegenwoordigers, alle aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden af voor enige mate of soort van verlies waarmee u of een derde geconfronteerd wordt als gevolg van het gebruik of onvermogen tot gebruik van onze website of middels de inhoud van onze website. Hieronder vallen (maar dit overzicht is niet onuitputtelijk) alle indirecte verliezen of schades, bestraffende verliezen of schades of gevolgverliezen of -schades, alsook alle derving van inkomsten, winsten en goodwill en verliezen van gegevens, contracten of geld. Deze beperking geldt zowel wanneer uw schades of verliezen plaatsvinden tijdens een onrechtmatige daad (inclusief, maar niet uitsluitend, nalatigheid) of op grond van een contract.

Niets in deze juridische kennisgeving leidt tot uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van BSI voor:

 • een sterfgeval of persoonlijke verwonding die het gevolg is van nalatigheid (zoals gedefinieerd door de Unfair Contract Terms Act 1977; Britse wet inzake oneerlijke contractvoorwaarden); of
 • fraude; of
 • verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie, of
 • enige aansprakelijkheid die op grond van toepasselijke wetgeving niet uitgesloten of beperkt kan worden. U aanvaardt dat, wanneer uw gebruik van materialen op onze website resulteert in kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden, reparaties of correcties van apparatuur, software of gegevens, deze kosten voor uw eigen rekening zijn. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is van invloed op uw statutaire rechten.

 

Algemeen

 

 

Mededelingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden dienen schriftelijk per post of e-mail ingediend te worden.

Algemene voorwaarden dienstverlening

Onder kunt u onze algemene voorwaarden van dienstverlening downloaden.

Algemene voorwaarden van dienstverlening

Terms of service

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze juridische kennisgevingen vallen onder en zijn opgesteld overeenkomstig de Britse wetgeving. Geschillen die voortkomen uit deze juridische kennisgevingen zullen worden behandeld onder de uitsluitende jurisdictie van de Britse rechtbanken.

PUBLICATIEDATUM: 14 december 2006