Intellectuele eigendomsverklaring

Auteursrechten in British Standards

De auteursrechten in alle British Standards, ongeacht of ze in elektronische vorm of in een andere vorm verschijnen, berusten bij BSI. Geen enkele British Standard mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een zoeksysteem of in enige vorm of op enige wijze, hetzij geheel of gedeeltelijk, worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BSI, binnen de door de Engelse wetgeving gestelde kaders.

Onze British Standards bevatten zowel zichtbare als onzichtbare watermerken. U aanvaardt de volgende algemene voorwaarden:

  • Een licentie van een British Standard wordt aan één, met name genoemde, gebruiker verleend. Deze gebruiker is gerechtigd om één enkele elektronische copy te installeren voor gebruik op één enkele computer.
  • Gedrukte versies van het document van BSI kunnen door de genoemde gebruiker worden afgedrukt voor zijn eigen, niet commerciële doeleinden.
  • Indien een gebruiker met een licentie beschikt over een specificatie of eis voor aanbesteding om een British Standard te reproduceren als onderdeel van zijn documentatie voor indiening bij externe partijen, mogen de benodigde pagina's uit het document, inclusief, indien nodig, het volledige document, gereproduceerd en ingediend worden.
  • BSI is zich niet bewust van enig inherent risico op virussen in pdf-bestanden van documenten van BSI op het moment waarop ze worden gedownload. BSI heeft zorgvuldigheid betracht om, voor zover praktisch uitvoerbaar, te waarborgen dat dergelijke bestanden geen virussen bevatten. De verstrekte pdf-bestanden kunnen ingesloten lettertypes bevatten. Overeenkomstig het licentiebeleid van Adobe mogen deze bestanden afgedrukt of bekeken worden. Ze mogen echter niet bewerkt worden tenzij de gebruiker een licentie heeft voor de ingesloten lettertypes en deze geïnstalleerd zijn op de computer waarop de bewerkingen worden uitgevoerd. Door de bestanden te downloaden aanvaarden de partijen de verantwoordelijkheid met betrekking tot het niet schenden van het licentiebeleid van Adobe.
  • De gebruiker aanvaardt dat de werking en het gebruik van deze bestanden geschiedt op eigen risico van de gebruiker. BSI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade als gevolg van de bediening of het gebruik van de gedownloade bestanden. Adobe is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
  • Verkoopafdeling voor meerdere gebruikers: we nodigen gebruikers die de gedownloade British Standard op een intern netwerk of intranet willen publiceren uit om contact op te nemen met: Direct Sales Team, British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, E-mailadres: bsmusales@bsigroup.com, Telefoonnummer:  + 44 (0)20 8996 7071
  • Neem voor het verkrijgen van toestemming voor het reproduceren van fragmenten en voor meer informatie over de licentieverlening van documenten van BSI contact op met: Licensing Department, British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, E-mailadres: copyright@bsigroup.com, Telefoonnummer: + 44 (0)20 8996 7070

Algemene handelsmerken en auteursrecht

Intellectuele eigendomsrechten

BSI is eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en van de materialen die daarop zijn gepubliceerd. Deze werken zijn wereldwijd beschermd op grond van wetgeving en verdragen inzake auteursrechten. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en fragmenten van pagina's op onze website afdrukken voor uw persoonlijke naslag. Ook mag u anderen binnen uw organisatie wijzen op op onze website gepubliceerde materialen.

U mag de gedrukte of digitale exemplaren van door u afgedrukte of gedownloade materialen niet op enige wijze wijzigen. Ook mag u geen illustraties, foto's, afbeeldingen of video- of audiofragmenten gebruiken zonder de begeleidende tekst.

Onze status (en die van onze vastgestelde medewerkers) als auteurs van materialen op onze website dient altijd erkend te worden.

U mag geen deel van de materialen op onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u daarvoor een licentie van ons of van onze licentiegevers hebt ontvangen.

Wanneer u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt en daarmee deze gebruiksvoorwaarden schendt, zal uw recht om gebruik te maken van onze website met onmiddellijke ingang beëindigd worden. Ook dient u dan, naar eigen keuze, alle kopieën van materialen die in uw bezit zijn te retourneren of te vernietigen.

Kijk voor meer informatie over de Britse auteursrechtwetgeving op de website van het UK Intellectual Property Office (Britse autoriteit voor intellectueel eigendom)

Onze handelsmerken

"BSI Learning", ® en "Kitemark®" zijn handelsmerken van BSI en als zodanig geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen. BSI beschermt haar keurmerken en logo's in alle landen waarin ze deze gebruikt.

Het framen of gebruiken van framingtechnieken om enig handelsmerk of logo of enige andere bedrijfseigen informatie (zoals afbeeldingen, teksten, paginaopmaken of formulieren) van BSI te gebruiken zonder dat daarvoor onze uitdrukkelijke toestemming is verkregen, is niet toegestaan. U mag geen metatags of andere verborgen tekst gebruiken waarin onze handelsmerken worden vermeld zonder dat daarvoor onze uitdrukkelijke toestemming is verkregen.