Algemene voorwaarden voor cursussen

BELANGRIJKE KENNISGEVING: LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VÓÓR U TOT DE AANKOOP VAN CURSUSSEN OVERGAAT OF VOOR U CURSUSMATERIALEN VAN DEZE WEBSITE OPENT OF DOWNLOADT:


Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u (Licentiehouder of U) en BSI Assurance UK Limited, gevestigd te 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, Verenigd Koninkrijk (Licentieverstrekker of Wij), betrekking hebbend op uw aankoop van cursussen en cursusmaterialen van BSI (respectievelijk "Cursussen" en "Cursusmaterialen"), waaronder zowel gedrukte materialen als online documenten (Documentatie) vallen.

Door op de knop "Kopen" op de betreffende pagina op deze website te klikken, aanvaardt U en (indien U werkgever bent) aanvaarden Uw medewerkers Uw verbintenis aan deze voorwaarden. Wanneer U niet instemt met deze voorwaarden, zullen we geen Cursusmaterialen en Documentatie aan U verkopen en dient U per direct Uw aankoop te onderbreken

1. HET PRODUCT – EEN BESCHRIJVING

We beschrijven onze producten als:

 • Klassikale cursussen [ILT]
  • Deelnemers dienen zich te vervoegen op een locatie, alwaar de cursus wordt aangeboden door een instructeur
 • eLearning [Online cursussen]
  • Deelnemers kunnen een online cursus aankopen en deze online openen en voltooien
 • Leren op afstand
  • Deelnemers kunnen het product online reserveren
  • Bij Leren op afstand stuurt BSI deelnemer na ontvangst van de volledige betaling cursusmaterialen die door deelnemer gevolgd dienen te worden
 • Gemengde cursus
  • Een cursus die wordt aangeboden middels een combinatie van alle voornoemde leermethoden, d.w.z. klassikale cursussen, online cursussen en cursussen op afstand

N.B.: we behouden ons het recht voor om op enig moment en zonder kennisgeving de cursusinhoud van enige Cursus te wijzigen.

2. DE VERKOOP

Op de aankoop van Cursussen en Cursusmaterialen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • voor de aangekochte producten gelden de prijzen die op de website vermeld staan bij het relevante product; en
 • de aankoop van de Cursussen en Cursusmaterialen omhelst de verlening van een niet exclusieve, niet overdraagbare licentie om de Cursusmaterialen en Documentatie op grond van de voorwaarden van een dergelijke licentie te gebruiken. U vindt deze voorwaarden in de volgende clausule.

3. DE LICENTIE

U kunt:

 • [WANNEER U KLANT VAN EEN KLASSIKALE CURSUS BENT] de Cursusmaterialen voor de relevante, door u gekochte Cursus ontvangen en bezitten en u kunt de Cursusmaterialen gebruiken in combinatie met uw deelname aan een dergelijke Cursus. Ook kunt u een dergelijke informatiedrager gebruiken voor de duur van de licentie, mits alleen de deelnemer aan de relevante Klassikale cursus deze informatiedrager en materialen gebruikt.
 • [WANNEER U KLANT VAN EEN ONLINE CURSUS BENT] de Documenten uitsluitend downloaden en gebruiken voor het doel van het volgen van de relevante cursus, of (zoals tussen partijen overeengekomen):
  • op één CPU indien de Licentie een licentie voor één gebruiker betreft of indien de Software bedoeld is voor eenmalige gebruik; of
  • indien de Licentie een licentie voor meerdere gebruikers of een netwerklicentie betreft, voor het aantal gebruikers dat tussen U en ons is overeengekomen.
 • [WANNEER U KLANT VAN EEN CURSUS OP AFSTAND BENT] de Cursusmaterialen voor de relevante, door u gekochte Cursus ontvangen en bezitten en u kunt de Cursusmaterialen gebruiken in combinatie met uw deelname aan een dergelijke Cursus. Ook kunt u een dergelijke informatiedrager gebruiken voor de duur van de licentie, mits alleen de deelnemer aan de relevante Cursus op afstand deze informatiedrager en materialen gebruikt.
 • [WANNEER U EEN KLANT VAN EEN GEMENGDE CURSUS BENT] dezelfde rechten hebben die gelden voor de drie hierboven beschreven categorieën.

4. ACTIVITEITEN VAN LICENTIEHOUDER

Met uitzondering van die mate die uitdrukkelijk in deze Licentie is beschreven, stelt u alles in het werk (en zorgt u actief dat uw medewerkers of enige andere deelnemer die namens u of voor uw rekening aan een Cursus deelneemt alles in het werk stelt om:

 • de Cursusmaterialen of Documentatie niet te kopiëren, tenzij dit incidenteel is of nodig is voor het voltooien van de relevante Cursus;
 • de Cursusmaterialen of Documentatie niet te verhuren, uit te lenen, in sublicentie uit te geven, te verstrekken, te vertalen, te combineren, aan te passen, te wijzigen of te veranderen;
 • de Cursusmaterialen of Documentatie niet geheel of gedeeltelijk aan te passen of te wijzigen, noch om toe te staan dat de Cursusmaterialen of een deel daarvan gecombineerd worden of opgenomen worden in enige andere materialen;
 • toezicht te houden op het gebruik van de Cursusmaterialen en Documentatie en om het gebruik ervan te beheren, alsook om te zorgen dat ze door Uw medewerkers en vertegenwoordigers gebruikt worden overeenkomstig de voorwaarden in deze Licentie;
 • de auteursrechtkennisgeving van BSI op alle volledige en gedeeltelijke kopieën die u, op enig medium, van de Cursusmaterialen en Documentatie maakt, te vermelden;
 • de Cursusmaterialen of Documentatie niet geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, te verstrekken of anderszins beschikbaar te maken aan enige persoon zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is verkregen van de Licentieverstrekker;

5. OVERDRACHT EN ANNULERING VAN CURSUSSEN

Deelnemers kunnen hun registratie voor een bepaalde cursus tot uiterlijk 21 werkdagen voor de startdatum van de oorspronkelijke cursusdatum wijzigen in een registratie voor een andere cursus. Na de wijziging van deelnemer kunnen geen restituties voor annulering van de cursus worden toegekend. Iedere deelnemer kan slechts één wijziging doorvoeren.

Indien u een Cursus annuleert: - alle annuleringen dienen uiterlijk 25 werkdagen vóór de start van de betreffende Cursus te worden doorgegeven. We accepteren alleen schriftelijke annuleringen Indien een deelnemer niet aanwezig is tijdens een Cursus of indien een annulering binnen 25 dagen voor de start van de betreffende cursus wordt doorgegeven, wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Er worden geen restituties toegekend voor annuleringen van Cursussen op afstand, Gemengde cursussen en Online cursussen, ongeacht wanneer de annulering aan ons kenbaar wordt gemaakt.

Indien wij een Cursus annuleren of wanneer de inhoud van een Cursus wordt gewijzigd: - we behouden ons het recht voor om op enig moment, zonder aanvullende aansprakelijkheid ten aanzien van de Licentiehouder of deelnemer, een Cursus te annuleren. We bieden in dergelijke situaties alternatieve cursusdatums, restitutie of creditnota aan.

6. VERTROUWELIJKHEID 

6.1 Met betrekking tot enige materialen die door Licentiehouder voor Licentieverstrekker tijdens een Cursus worden gemaakt op grond van het curriculum van de betreffende Cursus (de “Projecten”), zal de Licentiehouder:

 1. de vertrouwelijkheid van alle kennis, inclusief commerciële en financiële informatie, die vertrouwelijk van aard is en die tijdens een Project door Licentieverstrekker met Licentiehouder gedeeld wordt, handhaven;
 2. geen Projecten publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentieverstrekker; en
 3. kennis en andere vertrouwelijke informatie in Projecten alleen openbaar maken aan die personen die nodig zijn voor de doelen van de bewuste Cursus en alleen in die mate die nodig is om hun verplichtingen na te komen.

6.2 De Licentieverstrekker zal zorg dragen dat de verplichtingen in clausule 6.1 door zijn medewerkers, bestuursleden en vertegenwoordigers worden bewaakt.

6.3 De Licentieverstrekker zal de Licentiehouder onmiddellijk in kennis stellen indien hij op de hoogte wordt gesteld van enige schending van de verplichtingen in deze clausule 6. De Licentieverstrekker zal op verzoek van Licentiehouder alle stappen ondernemen die nodig zijn om verdere openbaarmaking te voorkomen.

6.4 De bepalingen in deze clausule 6 zijn niet van toepassing op:

 1. enig Project dat, op grond van het curriculum van de Cursus waarin het werd geproduceerd, openbaar gemaakt dient te worden aan een derde en wanneer de Licentiehouder zich van deze verplichting bewust was ten tijde van het presenteren van het Project aan Licentieverstrekker;
 2. enige informatie die publiekelijk bekend is ten tijde van de presentatie van het Project aan de Licentieverstrekker of enige informatie die nadien publiekelijk bekend wordt op een andere wijze dan door schending van deze clausule 6; of
 3. enige informatie die, anders dan op grond van een verplichting tot vertrouwelijkheid, reeds in het bezit is van Licentieverstrekker ten tijde van de presentatie van het Project; of
 4. enige informatie die zonder de verplichting tot vertrouwelijkheid verkregen is van een derde, waarbij geen sprake is van schending van deze clausule 6.

6.5 De bepalingen in deze clausule 6 worden van kracht geacht vanaf de datum van de eerste presentatie van een Project aan Licentieverstrekker en blijven volledig van kracht tot 10 jaar na de bewuste datum.

 

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in de Cursusmaterialen en in de Documentatie, waar ook ter wereld, berusten bij de Licentieverstrekker, dat rechten in de Cursusmaterialen en in de Documentatie aan u in licentie afgegeven (niet verkocht) zijn en dat u geen rechten hebt op of ten aanzien van de Cursusmaterialen of Documentatie dan die rechten om ze overeenkomstig de voorwaarden in deze Licentie te gebruiken.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN LICENTIEVERSTREKKER

Niets in deze Licentie zal op enige wijze de aansprakelijkheid van de Licentieverstrekker ten aanzien van fraude of van de dood of van persoonlijke verwondingen als gevolg van nalatigheid, noch enige andere aansprakelijkheid uitsluiten in die mate waarin deze aansprakelijkheid wettelijk niet uitgesloten of beperkt kan worden.

De Licentieverstrekker zal niet op grond van of in relatie tot deze Licentie of enig onderliggend contract aansprakelijk zijn voor:

 • inkomstenderving;
 • derving van zakelijke winsten of contracten;
 • onderbrekingen van de bedrijfsvoering;
 • derving van het gebruik van geld of van geanticipeerde besparingen;
 • verlies van informatie;
 • verlies van kansen, goodwill of reputatie;
 • verlies van, schade aan of corruptie van gegevens; of
 • enig indirect verlies of indirecte schade of enig verlies of enige schade van enige aard die het gevolg is van of voortkomt uit en al dan niet veroorzaakt is door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins;

Onderhevig aan voormelde bepalingen is de maximale totale aansprakelijkheid van Licentieverstrekker op grond van of in relatie tot deze Licentie of op grond van of in relatie tot enig onderliggend contract, hetzij contractueel, door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan £ 500.

De aansprakelijkheid van Licentieverstrekker voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden zal beperkt zijn tot inbreuk op rechten die gedeponeerd zijn in het Verenigd Koninkrijk.

Deze voorwaarden beschrijven de maximale mate waarin Licentieverstrekker verplicht is tot en aansprakelijk is voor het aanbieden van Cursussen, Cursusmaterialen en Documentatie. Er zijn, met uitzondering van de specifiek in deze Licentie vermelde bepalingen, garanties, vertegenwoordigingen of voorwaarden, geen bepalingen, garanties, vertegenwoordigingen of andere voorwaarden, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, die bindend zijn voor Licentieverstrekker.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

Betalingen kunnen alleen plaatsvinden middels een geautoriseerde creditcard ten tijde van de transactie op onze website of middels een factuur. Betalingsbewijzen worden in elektronische vorm verstrekt.

We ondernemen redelijke maatregelen om te zorgen dat onze website veilig is. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden en -bepalingen op onze website voor informatie over toegang tot de website en over het gebruik van de faciliteiten op de website. We ondernemen alle noodzakelijke stappen om te zorgen dat de door u verstrekte informatie met betrekking tot de betaling veilig is.

De betalingstermijn voor facturen is 30 dagen vanaf de factuurdatum of ten minste 10 werkdagen voor de aanvang van de cursus, welke van de twee het eerste is.

10. BEËINDIGING

De Licentieverstrekker kan deze Licentie onmiddellijk middels een schriftelijke kennisgeving beëindigen indien

 • U een materiële of persistente inbreuk op deze Licentie maakt, waarbij u deze inbreuk, indien deze opgelost kan worden, niet binnen 14 dagen na ontvangst van een schriftelijke vordering tot het oplossen ervan, daadwerkelijk oplost; of
 • wanneer de rechtbank een verzoekschrift tot faillietverklaring van Uw organisatie heeft ontvangen; of
 • wanneer de Licentiehouder (indien het een bedrijf betreft) insolvabel wordt of zijn schulden niet meer kan betalen (in de zin van artikel 123 van de Britse Insolvency Act 1986), hetzij vrijwillig of gedwongen geliquideerd wordt (anders dan omwille van een bonafide fusie of reorganisatie), een besluit neemt tot liquidatie, over een bewindvoerder, curator, vereffenaar of soortgelijke functionaris beschikt voor zijn volledige of gedeeltelijke activa, een schikking of regeling met zijn schuldeisers treft of een soortgelijke actie ten gevolge van zijn schuld onderneemt of niet in staat is om zijn schulden (in de zin van artikel 123 van de Britse Insolvency Act 1986) te betalen.

Bij beëindiging om welke reden dan ook:

 • vervallen alle rechten die aan U op grond van deze Licentie zijn verleend;
 • dient u alle activiteiten waartoe u op grond van deze Licentie bevoegd bent, te stoppen;
 • dient u onmiddellijk aan Licentieverstrekker alle op grond van deze Licentie verschuldigde bedragen te betalen; en
 • dient u onmiddellijk de Cursusmaterialen of Documentatie van alle computers in uw bezit te verwijderen of te wissen of alle kopieën van de Cursusmaterialen en Documentatie die u op dat moment in uw bezit, onder uw hoede of in uw beheer heeft, naar keuze van de Licentieverstrekker, onmiddellijk te vernietigen of aan Licentieverstrekker te retourneren, en, in het geval van vernietiging, aan Licentieverstrekker kenbaar te maken dat u de Cursusmaterialen of Documentatie hebt vernietigd.

11. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Deze Licentie is bindend tussen U en ons en tussen U en onze respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

U mag geen van uw rechten of verplichtingen op grond van deze Licentie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming overdragen, toewijzen, toekennen of anderszins afwijzen.

We kunnen deze Licentie of andere rechten of verplichtingen op grond van deze Licentie op enig moment tijdens de duur van de Licentie overdragen, toewijzen, toekennen, uitbesteden of anderszins afwijzen.

12. GEBEURTENISSEN BUITEN ONS BEHEERSINGSGEBIED

We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige fout om enige van onze verplichtingen uit te voeren of vertraagd uit te voeren als gevolg van gebeurtenissen die buiten ons redelijke beheersingsgebied liggen (Overmacht).

Onder Overmacht vallen alle handelingen, gebeurtenissen, omissies, ongevallen of niet plaatsvindende gebeurtenissen die buiten ons redelijke beheersingsgebied liggen.

Gedurende de periode waarin de Overmacht plaatsvindt, worden onze handelingen opgeschort. Ook kan die periode verlengd worden voor zolang het duurt. We zetten alles in het werk om de Overmacht te beëindigen en om een oplossing te vinden om onze verplichtingen ondanks de Overmacht na te komen.

13. AFSTAND

Wanneer we, op enig moment tijdens de duur van deze Licentie, falen in het strikt nakomen van enige van onze verplichtingen of wanneer we falen in het nakomen van de rechten of oplossingen waartoe we verplicht zijn, vormt deze situatie geen afstandsverklaring van onze rechten of oplossingen. Ook worden we niet van onze naleving van dergelijke verplichtingen ontheven.

Een verklaring van afstand door ons van enig verzuim is geen verklaring van afstand van eventuele latere verzuimen.

Geen verklaring van afstand van een van deze voorwaarden door ons zal geldig zijn tenzij schriftelijk, uitdrukkelijk aan u wordt meegedeeld dat dit een verklaring van afstand betreft.

14. ALGEMEEN

Alle kennisgevingen die verplicht zijn of toegestaan worden door enige partij in deze overeenkomst, dient schriftelijk verstrekt te worden.

Indien enige van deze bepalingen door een bevoegde autoriteit als volledig of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal deze uitspraak niet van invloed zijn op de resterende bepalingen in deze overeenkomst en het resterende gedeelte van de bepaling in kwestie.

De voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en de partijen onderwerpen zich aan exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland.

15. WETGEVING VOOR VERKOPEN OP AFSTAND

Op aankopen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn en waarbij de Koper een consument is (iemand die de Publicaties koopt uit andere dan zakelijke motieven), die derhalve dit Contract niet kan annuleren op grond van Bepaling 10 van de Bepalingen nadat de Koper met toestemming van de Verkoper het Contract is aangevangen door een Publicatie te downloaden, zijn de bepalingen van Bepaling 13(1) van The Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 (de Britse Wet inzake de bescherming van consumenten - verkoop op afstand), hierna "de Bepalingen" genoemd, van toepassing.

16. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze voorwaarden verwezen wordt, betreft de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de aankoop van Cursussen, Cursusmaterialen en Documentatie en vervangt alle mondelinge en schriftelijke voorgaande bepalingen, overeenkomsten of afspraken tussen ons.

Beide partijen erkennen dat, bij het aangaan van deze overeenkomst, geen van beide partijen heeft vertrouwd op enige vertegenwoordiging, activiteit of belofte van de tegenpartij en dat geen van beide partijen is geleid door een mondeling uitgesproken of schriftelijk overeengekomen onderhandeling tussen partijen en voorafgaand aan deze overeenkomst, met uitzondering van wat uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Geen van beide partijen heeft enig rechtsmiddel met betrekking tot enige onjuiste mondelinge of schriftelijke uitspraak van de tegenpartij voorafgaand aan de datum waarop deze overeenkomst wordt aangegaan (tenzij deze onjuiste uitspraak frauduleus was). Het enige rechtsmiddel van de tegenpartij is contractbreuk overeenkomstig de middelen die deze algemene voorwaarden daartoe bieden.

17. ONS RECHT OM DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AAN TE PASSEN

We hebben het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

januari 2011