Algemene voorwaarden voor trainingen van BSI Group

Belangrijke kennisgeving: Op al onze trainingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door vóór u tot de aankoop van trainingen overgaat of voor u trainingsmaterialen van deze website opent of download.

Door op de knop "Kopen" op de betreffende pagina op deze website te klikken, verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden en aanvaardt u dat de algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. In het geval dat u werkgever bent dan dient u ervoor te zorgen dat deze algemene voorwaarden tevens van toepassing zijn op uw werknemers die aan de cursus deelnemen.

Algemene voorwaarden voor BSI Trainingen

Deze algemene voorwaarden van BSI Group The Netherlands B.V., gevestigd aan het John M. Keynesplein 9, 1066EP Amsterdam, Nederland (hierna: “BSI”, “Licentieverstrekker” of “Wij”), zijn van toepassing op de aankoop door u (hierna “Licentiehouder”, “U” of “Deelnemer”) van Trainingen en Trainingsmaterialen van BSI (hierna: “Training” of “Trainingsmateriaal”), waaronder zowel gedrukte materialen als online documenten (hierna: “Documentatie”) vallen.

1. HET PRODUCT – EEN BESCHRIJVING
We beschrijven onze producten als:
A. Klassikale Training [ILT]: Deelnemer dient op de locatie aanwezig te zijn, alwaar de Training wordt aangeboden door een trainer.
B. eLearning [Online Training]: Deelnemer kan online een Trainingsactiviteit aanschaffen, toegang krijgen en
de Training online afronden.
C. Leren op afstand: Deelnemer kan het product online reserveren. Bij leren op afstand stuurt BSI het Trainingsmateriaal naar de Deelnemer toe voor voltooiing van de Training na ontvangst van de volledige betaling.
D. Blended leren: de Training die wordt gegeven met een combinatie van alle leermethoden, d.w.z. ILT, online
Training en leren op afstand.
E. Samengestelde Training: elke combinatie van bovenstaande diensten, in een reeks Trainingsmodules die
speciaal voor Uw eigen behoeften zijn samengesteld.

N.B.: BSI behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Training op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen


2. KOOP
De aankoop van de Training is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
A. voor de aankoop van de Training gelden de prijzen die op de website vermeld staan bij de betreffende Training;
B. door middel van de aankoop van de Training verkrijgt U een niet exclusief en niet overdraagbaar (tijdelijk) licentierecht om de Trainingsmaterialen op grond van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden te gebruiken. Zodra Uw inschrijving voor een Training succesvol is verwerkt, ontvangt U een e-mail ter bevestiging van uw aankoop van de Training.

3. DE LICENTIE
U kunt:
A. in geval van een klassikale Training: de Trainingsmaterialen van de door U gekochte Training gebruiken
in combinatie met Uw deelname aan de Training. Verder kunt U de overige informatiegegevens voor de Training
gebruiken.
B. in geval van een Online Training: de documenten uitsluitend downloaden en gebruiken voor het doel van
het volgen van de Training, of op één CPU indien de Licentie een licentie voor één gebruiker betreft of indien de
Software bedoeld is voor eenmalige gebruik; of indien de Licentie een licentie voor meerdere gebruikers of een
netwerklicentie betreft, voor het aantal gebruikers dat tussen U en ons is overeengekomen.
C. in geval van een Training op afstand: de Trainingsmaterialen voor de door U gekochte Training ontvangen
en bezitten en U kunt de Trainingsmaterialen gebruiken in combinatie met Uw deelname aan de betreffende
Training. Ook kunt U een dergelijke informatiedrager gebruiken voor de duur van de licentie, mits uitsluitend de
Deelnemer aan de Training op afstand deze informatiedrager en de materialen gebruikt.
D. in geval van blended leren: dezelfde rechten hebben die gelden voor de drie hierboven beschreven categorieën.
E. in geval van een Samengestelde Training: beschikken over alle algemene rechten die relevant kunnen
zijn voor de specifieke Training die voor Uw behoeften is samengesteld, in combinatie met een licentie voor het
gebruik van het Trainingsmateriaal, waarvan wij de omvang met U zijn overeengekomen.


4. ACTIVITEITEN VAN LICENTIEHOUDER
U stelt alles in het werk, en U zorgt actief dat Uw medewerkers of enige andere Deelnemer die namens U of voor Uw rekening aan een Training deelneemt, om:
A. het Trainingsmateriaal of Documentatie niet te kopiëren, tenzij dit incidenteel is of nodig is voor het voltooien
van de relevante Training;
B. het Trainingsmateriaal of Documentatie niet te verhuren, uit te lenen, in sublicentie uit te geven, te verstrekken, te vertalen, te verwerken in ander materiaal, aan te passen, te wijzigen of te veranderen;
C. toezicht te houden op het gebruik van het Trainingsmateriaal en Documentatie, alsook ervoor te zorgen
dat het Trainingsmateriaal en Documentatie door Uw medewerkers en vertegenwoordigers worden gebruikt overeenkomstig deze algemene voorwaarden;
D. het auteursrecht van BSI op al het Trainingsmateriaal en Documentatie in de meest ruime zin van het
woord, te respecteren en te waarborgen;
E. het Trainingsmateriaal of Documentatie niet geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, te verstrekken
of anderszins beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentieverstrekker;


5. OVERDRACHT EN ANNULERING VAN TRAININGEN
Deelnemers kunnen de door hen gekozen Training tot uiterlijk 20 werkdagen voor de startdatum van de Training
één keer kosteloos wijzigen voor een andere Training(datum). Na voornoemde wijziging heeft de Deelnemer heeft geen recht op restituties als gevolg van annulering van de Training.

Indien U een Training annuleert: - alle annuleringen dienen uiterlijk 25 werkdagen vóór de start van de betreffende Training te worden doorgegeven. We accepteren alleen schriftelijke annuleringen. Indien een Deelnemer niet aanwezig is tijdens een Training of indien niet een annulering binnen 25 dagen voor de start van de betreffende Training door BSI is ontvangen, wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
Restitutie beleid:indien de restitutie wordt goedgekeurd door de Licentiegever, zal deze uitsluitend plaatsvinden via de oorspronkelijke wijze van betaling. Er worden geen restituties toegekend voor annuleringen van Trainingen op afstand, Blended Leren en Online Trainingen, ongeacht de datum waarop de annulering door U aan ons kenbaar wordt gemaakt.

Indien BSI een Training annuleert of wanneer BSI de inhoud van een Training gewijzigd: BSI behoudt ons het
recht voor om op enig moment een Training te wijzigen of te annuleren, zonder dat BSI hiervoor aansprakelijk
is of gehouden is enige schade te vergoeden (anders dan restitutie). BSI biedt in dergelijke situaties alternatieve
Trainingsdata of restitutie aan.

6. VERTROUWELIJKHEID
6.1 Met betrekking tot enige materialen die door BSI tijdens een Training worden gemaakt op grond van het curriculum van de betreffende Training, zal de Licentiehouder:
A. alle kennis, inclusief commerciële en financiële informatie, die vertrouwelijk van aard is en die tijdens de
Training door BSI met Licentiehouder wordt gedeeld, vertrouwelijk behandelen;
B. geen materialen publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BSI; en
C. kennis en andere vertrouwelijke informatie alleen openbaar maken aan die personen die nodig zijn voor
de doelen van de betreffende Training en alleen in die mate die nodig is om hun verplichtingen na te komen.
6.2 De Licentiehouder zal zorg dragen dat de verplichtingen in artikel 6.1 door zijn medewerkers, bestuursleden en vertegenwoordigers worden bewaakt.
6.3 De Licentiehouder zal BSI onmiddellijk in kennis stellen indien hij op de hoogte wordt gesteld van enige schending van de verplichtingen in deze artikel 6. De Licentiehouder zal op verzoek van BSI alle stappen ondernemen die nodig zijn om verdere openbaarmaking te voorkomen.
6.4 De bepalingen in deze artikel 6 zijn niet van toepassing op:
A. enig materiaal dat, op grond van het curriculum van de Training waarin het werd geproduceerd, openbaar
gemaakt dient te worden aan een derde en wanneer BSI zich van deze verplichting bewust was ten tijde van het
presenteren van het materiaal aan Licentiehouder;
B. enige informatie die publiekelijk bekend is ten tijde van de presentatie van het materiaal aan de Licentiehouder of enige informatie die nadien publiekelijk bekend wordt op een andere wijze dan door schending van deze artikel 6; of
C. enige informatie die, anders dan op grond van een verplichting tot vertrouwelijkheid, reeds in het bezit is
van Licentiehouder ten tijde van de presentatie van het materiaal; of
D. enige informatie die zonder de verplichting tot vertrouwelijkheid verkregen is van een derde, waarbij geen
sprake is van schending van deze artikel 6.
6.5 De bepalingen in artikel6 zijn van toepassing op Licentiehouder vanaf de datum van aankoop van de Training en blijven volledig van kracht tot 10 jaar na de bewuste datum.


7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
U erkent dat BSI eigenaar, althans houder, is van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de
Trainingsmaterialen en de Documentatie, waar ook ter wereld, en dat de rechten in de Trainingsmaterialen en in
de Documentatie aan U in licentie zijn afgegeven (niet verkocht). U erkent verder dat U als Licentiehouder ten aanzien van de Trainingsmaterialen of Documentatie geen andere rechten kunt ontlenen dan die rechten die in deze algemene voorwaarden staan beschreven.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN LICENTIEVERSTREKKER
8.1. BSI is – behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid - niet aansprakelijk jegens U of overige personen die aan de Training deelnemen, althans betrokken zijn bij de Training, voor de navolgende schade: inkomstenderving, misgelopen besparingen, het onderbrengen van de bedrijfsvoering, verlies van een kans, goodwill- of reputatieschade, schade als gevolg van onrechtmatige daad, wanprestatie en verlies van eigendommen.
8.2. Voor de overige schade, zoals niet benoemd in het vorige lid, is de maximale totale aansprakelijkheid van BSI beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan € 5.000,--.
8.3. U zal BSI volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor alle aanspraken van personen die aan de Training deelnemen of hebben deelgenomen, of aanspraken van derden die betrekking hebben op de Training.
8.4. De aansprakelijkheid van BSI voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden zal beperkt zijn tot inbreuk op rechten die gedeponeerd zijn in Nederland.

9. BETALINGSVOORWAARDEN
9.1. Betalingen dienen uitsluitend te geschieden door middel van elektronische overschrijving naar de bankrekening die vermeld staat op de door BSI verstrekte factuur. Bij de betaling dient U het relevante factuurnummer en klantnummer te vermelden (zoals vermeld op de factuur).
9.2. De betalingstermijn voor facturen van BSI is 30 dagen vanaf de factuurdatum. Het door U verschuldigde bedrag dient in ieder geval niet later te zijn bijgeschreven op de bestemde bankrekening van BSI dan 10 werkdagen voor de aanvang van de Training. In geval het gehele verschuldigde bedrag niet binnen voornoemde termijn is bijgeschreven op de betreffende bankrekening van BSI, dan bent U zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim. Vanaf de dag van verzuim bent U tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast heeft BSI het recht om in geval van verzuim al de door haar gemaakte kosten, zowel in- als buitenrechte, op U te verhalen.
9.3. Indien door U aan ons verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn, waardoor BSI U niet de juiste prijs in rekening kan brengen voor de door U bestelde Training, behoudt BSI zich het recht voor om aan U extra kosten in rekening brengen, althans de prijs voor de Training aan te passen, die gezien de omstandigheden redelijk zijn.
9.4 We nemen alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze website en de door ons verstrekte informatie veilig is. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden en -bepalingen op onze website voor informatie over toegang tot de website en over het gebruik van de faciliteiten op de website.

10. BEËINDIGING
10.1 BSI kan deze Licentie onmiddellijk schriftelijk beëindigen indien:
A. U niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet als bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
B. U een materiële of voortdurende inbreuk op deze Licentie maakt, waarbij U deze inbreuk, indien deze
opgelost kan worden, niet binnen 14 dagen na ontvangst van een schriftelijke verzoek tot het oplossen ervan,
daadwerkelijk oplost;
C. de rechtbank een verzoekschrift tot faillietverklaring of een verzoek tot surseance van betaling van U of Uw
organisatie heeft ontvangen; of
D. U of Uw organisatie in de toestand verkeert dat U of Uw bent/is opgehouden met betalen (in de zin van artikel
1 Faillissementswet), hetzij vrijwillig of gedwongen geliquideerd wordt (anders dan omwille van een bonafide fusie of reorganisatie), een besluit neemt tot liquidatie, een surseance van betaling aanvraagt (in de zin van artikel 214 van de Faillissementswet) een schuldeisers akkoord aangaat, dan wel een ander soortige betalingsregeling treft, en wanneer een bewindvoerder, curator, vereffenaar beschikt of kan beschikken over de activa (of een gedeelte daarvan).
10.2 Bij beëindiging van de Licentie om welke reden dan ook:
A. vervallen alle rechten die aan U op grond van deze Licentie zijn verleend;
B. dient U alle activiteiten waartoe U op grond van deze Licentie bevoegd bent, direct te stoppen;
C. dient U onmiddellijk aan Licentieverstrekker alle op grond van deze Licentie verschuldigde bedragen te betalen;
en
D. dient U onmiddellijk het Trainingsmateriaal of Documentatie van alle computers, die U in Uw bezit heeft, te
verwijderen of te wissen en alle kopieën van het Trainingsmateriaal en Documentatie die U op dat moment in uw bezit, onder Uw hoede of in uw beheer heeft, naar keuze van de Licentieverstrekker, onmiddellijk te vernietigen of aan Licentieverstrekker te retourneren, en, in het geval van vernietiging, aan Licentieverstrekker kenbaar te maken dat U de Trainingsmaterialen of Documentatie hebt vernietigd.

11. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
11.1. Deze Licentie is bindend tussen U en BSI en tussen U en de eventuele rechtsopvolgers en/of rechtverkrijgenden BSI. U mag geen van uw rechten of verplichtingen op grond van deze Licentie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming overdragen.
11.2. BSI heeft het recht deze Licentie, of andere rechten of verplichtingen op grond van deze Licentie, op enig moment tijdens de duur van de Licentie over te dragen of uit te besteden aan derde(n).

12. OVERMACHT
BSI is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (Overmacht). Onder Overmacht wordt hier verstaan: elke handeling, gebeurtenis, niet-nakoming, verzuim of ongeval buiten redelijke controle van BSI en of haar werknemers en/of haar opdrachtnemers. Gedurende de periode waarin de Overmacht plaatsvindt, worden de verplichtingen opgeschort. BSI zet alles in het werk om de Overmacht te beëindigen en om een oplossing te vinden om alsnog haar verplichtingen ondanks de Overmacht na te komen.

13. ALGEMEEN
13.1. Alle kennisgevingen worden schriftelijk verstrekt.
13.2. Indien één of meerdere van deze bepalingen (gedeeltelijk) nietig, vernietigbaar of onuitvoerbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onaangetast.
13.3 Op Overeenkomt en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen BSI en U, die verband houden met de overeenkomst, licentie en/of deze algemene voorwaarden worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.

14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
De overeenkomst ter zake van de aankoop van de Training, deze algemene voorwaarden, en alle documenten
waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, betreft de volledige overeenkomst tussen U en BSI en vervangt
alle overige mondelinge en schriftelijke voorgaande bepalingen of overeenkomsten tussen partijen.


15. ONS RECHT OM DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AAN TE PASSEN
BSI heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig aan te passen.
Maart 2019