Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng Quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

Khóa học “Đánh giá viên trưởng ISO 22000:2005” của BSI tập trung vào việc hướng dẫn các học viên phương pháp đánh giá hiệu quả những hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Khóa học giúp các đánh giá viên hiểu các vấn đề an toàn thực phẩm với những nguyên tắc và bài thực hành để đánh giá sự thù hợp với ISO 22000:2005, bao gồm hoạch định và chuẩn bị đánh giá, thực hành đánh giá và báo cáo số liệu đánh giá.

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm hướng dẫn học viên bên đánh giá bên thứ 3 được yêu cầu cho hệ thống quản lý dựa trên ISO 22000:2005. Những học viên có đươc những kỹ năng đánh giá cần thiết từ các buổi học trên lớp, những buổi thảo luận nhóm và thảo luận diễn đàn mở.


Ai nên tham dự?

 • Các nhà quản lý việc áp dụng ISO 22000:2005
 • Cá nhân tham dự hoặc hỗ trợ hoặc áp dụng thực tế hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hoặc hệ thống dựa trên HACCP.
 • Những nhà quản lý hoặc cá nhân khác được giao nhiệm vụ quản lý hệ thống an toàn thực phẩm
 • Những cá nhân quan tâm đến việc thực hiện những đánh giá  bên thứ nhất, thứ hai hoặc thứ 3 dựa trên ISO 22000:2005

Tôi sẽ học những gì?

 • Hiểu các nội dung và yêu cầu của ISO 22000:2005
 • Am hiểu những quy định luật pháp quốc gia hoặc quốc tế về an toàn thực phẩm
 • Am hiểu những nguyên tắc của HACCP dựa trên tiêu chuẩn thực phẩm Codex quốc tế.
 • Am hiểu về vai trò và trách nhiệm của đánh giá viên
 • Áp dụng định nghĩa, nội dung và hướng dẫn của ISO 19011:2002 và ISO/TS 22003:2007
 • Nhận biết những nguyên tắc, thực hành và các loại hình đánh giá
 • Tiến hành các giai đoạn của đánh giá bên ngoài (kế hoạch, thực hiện, báo cáo, ghi chép, tuân thủ, kết thúc)
 • Chuẩn bị và trình bày những báo cáo hiệu quả

Bạn sẽ được những lợi ích gì?

 • Đánh giá tổ chức thông qua quá trình và những tiêu chuẩn được công nhận quốc tế
 • Đem lại sự tự tin cho những nhà cung cấp và cổ đông với việc kiểm soát mối nguy của bạn
 • Đảm bảo việc kiểm soát mối nguy phù hợp trong tổ chức trong chuỗi cung ứng
 • Giới thiệu sự minh bạch xung quanh trách nhiệm và những nhiệm vụ
 • Cải tiến thường xuyên và cập nhật hệ thống để chúng luôn hiệu lực

Khóa học bao gồm ?

 • Sổ ghi chép
 • Ăn trưa
 • Đồ ăn nhẹ
 • Chứng nhận hoàn thành