Trách nhiệm Xã hội SA8000

Các Tổ chức Phi Chính phủ (NGO) và các nhà phân tích đầu tư rà soát các tổ chức để đánh giá các tiêu chuẩn tối thiểu được tôn trọng tại nơi làm việc và đảm bảo người lao động đang nhận được sự công bằng thỏa đáng.


Trách nhiệm Xã hội SA8000 là gì?

Các Tổ chức Phi Chính phủ, các nhà phân tích đầu tư và bên liên quan khác, bao gồm cả nhân viên, đang ngày càng đánh giá cam kết tổ chức của bạn để đảm bảo một môi trường làm việc công bằng và hợp lý, hoạt động kinh doanh minh bạch.

Theo xu hướng chung này có nghĩa là tổ chức của bạn sẽ được kêu gọi nhiều và nhiều hơn nữa để thể hiện trách nhiệm xã hội.

Các tiêu chuẩn toàn cầu được công nhận rộng rãi nhất cho viêc quản lý nhân quyền tại nơi làm việc là Trách nhiệm Xã hội Quốc tế SA8000. Đây là tiêu chuẩn có thể đánh giá đầu tiên, thích hợp cho các tổ chức thuộc mọi quy mô ở bất cứ nơi nào trên thế giới, và cung cấp khuôn mẫu cho việc đảm bảo tất cả các bên liên quan rằng trách nhiệm xã hội đang được bạn quản lý.

Được những lợi ích gì?

  • Đạt được cách thực hiện tốt nhất trong công việc đạo đức, thương mại và hoạt động
  • Tham gia và khuyến khích nhân viên bạn với tinh thần được cải thiện.
  • Giới thiệu rõ ràng hơn cách bạn hoạt động kinh doanh
  • Duy trì tình hình kinh doanh hiện tại, thu hút khách hàng và các nhà đầu tư mới
  • Đạt công nhận là tổ chức xã hội có trách nhiệm

Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.