Chứng nhận sản phẩm Thiết bị Y tế

BSI có trang web mới dành riêng cho các thiết bị y tế

Là Cơ Quan Thông báo theo Chỉ thị Các Thiết bị Y tế, BSI có một trong những lĩnh vực chuyên môn rộng khắp bất kỳ Cơ quan Thông báo nào.

  • Chỉ thị Các thiết bị Y tế (MDD) – tất cả sản phẩm
  • Chỉ thị Các Thiết bị Y tế Cấy ghép Động (AIMDD) – tất cả các sản phẩm
  • Chỉ thị Thiết bị Y tế Chẩn đoán trong ống nghiệm (IVDD)

Điều này có nghĩa là bất cứ loại thiết bị nhà sản xuất mong muốn đưa ra thị trường ở châu Âu, nơi mà nhãn hiệu CE là một yêu cầu pháp lý, BSI có kỹ thuật chuyên môn để hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ đánh giá phù hợp.