Sự kiện

Sự kiện

Red Overlay
Red Overlay

Là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới chuyên nâng cao các tiêu chuẩn, chúng tôi chạy một loạt các sự kiện, được thiết kế để làm sâu sắc thêm nhận thức về tiêu chuẩn và được các bên liên quan cùng nhau thảo luận về cách chúng ta có thể đẩy giới hạn về phía trước. Sự kiện gồm các hội nghị, hội thảo, hội nghị chuyên đề, lớp chuyên gia, diễn đàn và giới thiệu sản phẩm

Bạn cũng có thể tham dự các khóa đào tạo để đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về các tiêu chuẩn hiện hành và học hỏi làm thế nào bạn có thể áp dụng chúng vào doanh nghiệp bạn nhằm nâng cao kết quả hoạt động, quản lý rủi ro và tăng tính bền vững.