Kiến thức cơ cấu: Cuộc họp Phát triển các Tiêu chuẩn

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo công bố đầu tiên “Cuộc họp Phát triển các Tiêu chuẩn”

Tại BSI chúng tôi tin Các tiêu chuẩn rất quan trọng. Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn cho sự chủ động, thị trường định hướng tiêu chuẩn để đổi mới năng lượng và phát triển, tăng cường cho các doanh nghiệp và để cung cấp những kết quả tốt hơn cho xã hội, kinh tế và môi trường cho tất cả. Trong Cuộc họp Phát triển các Tiêu chuẩn đầu tiên, chúng tôi phác thảo một số dự án trọng điểm gần đây chúng tôi đã hoàn thành và làm sáng tỏ các vấn đề mới mà chúng tôi đang giải quyết. 
Cho dù bạn có ý tưởng cho những tiêu chuẩn mới, bình luận về công việc hiện tại, góp ý cho tương lai hoặc phản hồi về tài liệu này, chúng tôi rất vui mừng được nhận từ bạn.