Khóa đào tạo đánh giá trưởng ISO 13485 Thiết bị Y tế

Khóa đào tạo này dạy về những nguyễn tắc và thực hành hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và đánh giá quy trình theo tiêu chuẩn ISO 13485 và ISO 19011, “Hướng dẫn  đánh giá hệ thống quản lý Chất lượng và/ hoặc Môi trường“

Những người hướng dẫn đầy kinh nghiệm sẽ hướng dẫn bạn trong suốt quy trình đánh giá, từ việc quản lý một chương trình đánh giá đến việc báo cáo kết quả đánh giá. Các học viên sẽ có được những kỹ năng cần thiết thông qua sự kết hợp của các buổi học chính thức trên lớp, thực hành đóng vai trò, các buổi hội thảo nhóm, và các buổi mở thảo luận mở trên diễn đàn.


Ai nên tham gia?

 • Chuyên gia chất lượng thiết bị y tế có đam mê đối với việc thực hiện đánh giá bên thứ nhất, bên thứ hai, và / hoặc bên thứ ba.
 • Đại diện quản lý
 • Giám đốc chất lượng, quản lý và các kỹ sư
 • Các nhà cố vấn 

Khóa học này dạy về những nguyên tắc đánh giá sử dụng ISO 13485, vì vậy kiến thức về ISO 13485 và ứng dụng của nó trong tổ chức Thiết bị Y tế được gợi ý nên đi cùng với những kinh nghiệm đánh giá nội bộ.

Tôi sẽ học gì?

Khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:

 • Giải thích các yêu cầu của ISO 13485 trong bối cảnh của một đánh giá
 • Mô tả mục đích của hệ thống quản lý chất lượng và giải thích 8 nguyên tắc cơ bản của quản lý chất lượng.
 • Giải thích vai trò của đánh giá viên trong việc hoạch định, thực hiện, báo cáo và theo dõi đánh giá hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ theo ISO 19011
 • Hoạch định, thực hiện, báo cáo và theo dõi đánh giá QMS theo ISO 19011 và giải thích theo tiêu chuẩn ISO 13485
 • Quản lý trách nhiệm của một đánh giá trưởng trong tổ chức của họ hoặc đối với bên thứ ba

Lợi ích là gì?

 • Lợi ích từ đánh giá ISO 13485 hiệu quả và tuân thủ
 • Duy trì và cải tiến tiêu chuẩn chất lượng với đánh giá thường xuyên
 • Tự tin về tổ chức của bạn có thể dựa trên những đánh giá trưởng được chứng nhận tiêu chuẩn ISO
 • Tăng cường sự tín nhiệm và lợi thế cạnh tranh
 • Động viên nhân viên thông qua CPD và xây dựng cơ sở khách hàng của bạn

Bao gồm những gì?

 • Đồ ăn nhẹ
 • Bữa trưa
 • Ghi chú của khóa đào tạo
 • Bút