Sức khỏe, an toàn và lành mạnh

Sức khỏe, an toàn và lành mạnh

Xây dựng văn hóa trọng chữ tín để bảo vệ và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên cũng như chất lượng sản phẩm

Xây dựng văn hóa trọng chữ tín để bảo vệ và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên cũng như chất lượng sản phẩm

Red Overlay
Sức khỏe, an toàn và lành mạnh
Sức khỏe, an toàn và lành mạnh
Red Overlay

Dưới đây là các liên kết tới một loạt tài nguyên, thông tin chuyên sâu và bình luận của chuyên gia về một loạt chủ đề, như sức khỏe, an toàn và lành mạnh, tất cả đều do chuyên gia trên toàn cầu của BSI tạo ra. Bạn cũng sẽ thấy liên kết tới các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp để trang bị công cụ cho tổ chức của mình, nhằm tạo ra một môi trường làm việc hoặc sản phẩm an toàn và lành mạnh hơn; cho phép bạn đạt được thành công, xây dựng khả năng phục hồi và nắm bắt cơ hội.


Các tiêu chuẩn, dịch vụ đào tạo và chứng nhận

 • ISO 45001 (UK website) Các tiêu chuẩn, dịch vụ đào tạo và chứng nhận
 • BS 45002-0 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Hướng dẫn chung về áp dụng ISO 45001
 • BS 45002-1:2018 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Hướng dẫn chung về áp dụng ISO 45001. Hướng dẫn quản lý sức khỏe nghề nghiệp 
 • BS 45002-2:2019 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Hướng dẫn chung về áp dụng ISO 45001. Rủi ro và cơ hội 
 • BS 45002-3:2018 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Hướng dẫn chung về áp dụng ISO 45001. Hướng dẫn điều tra sự cố 
 • ISO 39001 Quản lý an toàn giao thông đường bộ 
 • Quy định chuyên môn PAS về cách cải thiện sức khỏe và sự lành mạnh trong một tổ chức 
 • BS 8599-1:2019 Bộ dụng cụ sơ cứu tại nơi làm việc. Quy cách của các thành phần trong bộ dụng cụ sơ cứu tại nơi làm việc 
 • BS EN ISO 4007:2018 Thiết bị bảo hộ cá nhân. Bảo vệ mắt và mặt. Từ vựng 
 • BS EN 1731:2006 Bảo vệ mắt riêng. Dụng cụ bảo vệ mắt và mặt dạng lưới 
 • BS EN 12464-1:2011 Ánh sáng và vấn đề chiếu sáng. Chiếu sáng tại nơi làm việc. Nơi làm việc trong nhà 
 • Các tiêu chuẩn công thái học (UK website)